Od A1 do C2 – Akademia Biegłości Językowej

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP przygotował nowy projekt: „Od A1 do C2 – Akademia Biegłości Językowej.” Celem projektu jest przeszkolenie nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą polskiego pochodzenia do przygotowania swoich uczniów do zdawania egzaminów certyfikowanych z języka polskiego jako obcego.

Akademia Biegłości Językowej to trzy dwudniowe szkolenia, podczas których dowiecie się Państwo jak wygląda egzamin certyfikowany, będziecie mieli możliwość sami przystąpić do symulacji egzaminu, poznacie techniki i metody lepszego nauczania dzieci pod poszczególne części egzaminu: mówienie, słuchanie, pisanie, gramatykę. Opiekę merytoryczną nad projektem sprawuje dr hab. Ewa Lipińska, prof. UJ, która  w latach  2000 r. -2011 r. była członkiem Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego pełniąc funkcje: kierownika Zespołu ds. pisania, kierownika Sekcji ds. szkoleń, kierownika Zespołu ds. ewaluacji testów, audytora wewnętrznego, członka Grupy układającej testy, członka komisji egzaminacyjnych.

Program Akademii obejmuje następujące zagadnienia:

 • Zapoznanie się ze strukturą egzaminu i wymaganiami egzaminacyjnymi,
 • Symulacja testu. Omówienie rezultatów,
 • Gramatyka – techniki, ćwiczenia,
 • Słuchanie ze zrozumieniem,
 • Mówienie (w tym ćwiczenia słuchu fonetycznego i poprawnej wymowy),
 • Czytanie ze zrozumieniem,
 • Pisanie długich i krótkich form wypowiedzi,
 • Wskazówki dla kandydatów.

Powyższe tematy na warsztatach wykładać będą:

 • prof. Ewa Lipińska – adiunkt z habilitacją w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ. Uzyskała tytuł magistra filologii włoskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, odbyła podyplomowe studia pedagogiczne Graduate Diploma in Education na University of Wollongong w Australii,  potem obroniła doktorat na UJ w zakresie językoznawstwa. Autorka  licznych podręczników, artykułów i monografii z zakresu glottodydaktyki oraz emigracji i Polonii. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia związane z dwujęzycznością oraz metodyką nauczania języka polskiego jako drugiego, obcego i odziedziczonego, a w szczególności sprawności pisania,
 • dr Rafał Młyński – doktor nauk humanistycznych w zakresie jezykoznawstwa, specjalizacje: logopedia i lingwistyka kontaktów językowych. Lektor języka polskiego jako obcego i drugiego. Prowadzi terapie dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, zajęcia z dziećmi cudzoziemców oraz polskimi, które powróciły do Polski.

Warsztaty Akademii odbędą się w 2017 roku w Londynie w terminach:

 • 23-24 września
 • 28-29 października
 • 18-19 listopada.

Uczestnikami warsztatów może zostać każdy nauczyciel pracujący w szkole polskiej i polonijnej w Wielkiej Brytanii.

Efektem szkoleń będzie większa zdawalność egzaminów certyfikowanych oraz podniesienie jakości nauczania w Państwa szkołach.

Niniejszym rozpoczynamy rekrutację na Akademię. Aby zapisać się na warsztaty wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy poniżej. Pierwszeństwo w rekrutacji mają nauczyciele deklarujący chęć udziału we wszystkich trzech zjazdach. Rekrutacja trwa do 27 sierpnia. Partnerem warsztatów jest Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii. Projekt realizowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.