WARSZTATY W OSTRÓDZIE 18-23.08.2013

O warsztatach na youtube:

Telewizja Mazury o naszych warsztatach

18.08.2013 w Ostródzie rozpoczął się cykl warsztatów dla nauczycieli polonijnych pod wspólnym tytułem „Metodyka wspierania rozwoju dzieci i młodzieży”. Uroczyste otwarcie poprzedził koncert fortepianowy, zaś od 20.00, w Amfiteatrze nad jeziorem, uczestnicy mogą oglądać ostatni w tym roku ostródzki kabareton.

Warsztaty będą trać do piątku 23.08, a ich tematy to między innymi:

  • Metodyka pracy z grupą.
  • Kultura współczesnego języka polskiego.
  • Rozwój zawodowy nauczyciela.
  • Elementy logopedii dla nauczycieli.
  • Pedagogika zabawy i twórczości.

Zajęcia poprowadzą trenerzy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska: Karolina Zioło-Pużuk oraz Zdzisław Hofman.

Gośćmi specjalnymi będą: Ks. Wiesław Wójcik, Dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego im. Kard. Augusta Hlonda w Poznaniu oraz profesor Maria Kwiatkowska-Ratajczak, kierownik Pracowni Innowacji Dydaktycznych w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

AKADEMIA POLSKOŚCI W CHICAGO

Pod koniec maja zakończył się piąty i ostatni zjazd w ramach pierwszej edycji Akademii Polskości – studium metodycznego dla nauczycieli polonijnych w Chicago, które współorganizowane było przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Stowarzyszenie Wspólnota Polska oraz Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce. Ideą Akademii Polskości jest wspieranie szkolnictwa polonijnego poprzez nowoczesną edukację nauczycieli.

Ostatni zjazd, trwający od 24 do 29 maja, zakończył cykl aktywnych zajęć dla nauczycieli prowadzonych od kilku miesięcy przez specjalistów z Polski. Uczestniczki Akademii poznały, podczas pięciu spotkań poświęconych różnym zagadnieniom, wiele metod aktywizujących wykorzystywanych w procesie nauczania. Poszczególne zajęcia przybliżyły studentkom zagadnienia związane z budowaniem skutecznej komunikacji i współpracy w szkole, integracją w klasie szkolnej czy innowacjami w edukacji polonistycznej. Każdy blok zajęć oferował inne możliwości praktycznego poszerzenia wiedzy i nabycia umiejętności skutecznego nauczania w szkole polonijnej.

Majowy zjazd prowadzony był przez Zdzisława Hofmana, trenera doskonalącego nauczycieli w Polsce i USA oraz Sławomira Prusakowskiego, psychologa i trenera biznesu szkolącego w Polsce i poza granicami, współtwórcę treningu umiejętności społecznych dla młodzieży oraz wykładowcę Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Zajęcia poświęcone były planowaniu strategii rozwojowej szkół polonijnych, budowaniu partnerstwa i efektywnej współpracy, a także skutecznej motywacji i ewaluacji procesu edukacyjnego. Ważnym zagadnieniem poruszanym w trakcie kursu było wypalenie zawodowe nauczycieli – jego przyczyny, skutki oraz sposoby umiejętnego radzenia sobie z problemem.

Rozpoczęcie drugiej edycji Akademii Polskości, która cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród polonijnych nauczycieli

Anna Rosa
Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce

INNOWACYJNE METODY NAUCZANIA

W dniach 17-20 lutego br. miał miejsce kolejny zjazd uczestników chicagowskiej Akademii Polskości współorganizowanej przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, Stowarzyszenie Wspólnota Polska i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. W ramach lutowego zjazdu odbyły się warsztaty z cyklu „Aktywizacja procesu uczenia – stosowanie ciekawych i atrakcyjnych metod pracy z grupą dzieci i młodzieży.” Prowadził je znany chicagowskim nauczycielom doświadczony pedagog i trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne – Zdzisław Hofman. Jest on też socjoterapeutą i współpracownikiem Stowarzyszenia Szkoła Liderów. W jego dorobku jest również tworzenie i realizowanie programów doskonalenia nauczycieli w zakresie stosowania aktywnych metod nauczania dla nauczycieli polskich szkół poza granicami Polski.

Uczestniczki lutowego zjazdu miały niepowtarzalną okazję poznać gry i zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu, na przykład: ruchu, muzyki, tańca, plastyki i gier parateatralnych. Popołudniami i wieczorami uczyły się, jak twórczo podchodzić do samego procesu uczenia się i w jaki sposób pracować w grupie wykorzystując swe naturalne predyspozycje. Bardzo ważnym elementem było uzmysłowienie siły motywacji w grupie oraz zespołowego uczenia się. Zakończeniem intensywnego zjazdu było poznanie znaczenia i siły informacji zwrotnej jako sposobu na monitorowanie efektywności procesu nauczania.

Wszystkie zdobyte umiejętności miały zastosowanie praktyczne, dlatego mogły być od razu wykorzystywane w pracy przez uczestniczki studium, które są nauczycielkami szkół polonijnych. O wartości tego typu zajęć organizowanych dla nauczycieli świadczył ogromny entuzjazm, z którym przyjęto proponowane metody.

Kolejny zjazd w ramach Akademii Polskości w Chicago odbędzie się w dniach 17-21 marca 2013 roku. Warsztaty i wykład z cyklu „Edukacja polonistyczna – między tradycją a innowacyjnością” poprowadzi prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Anna Rosa
Rzecznik prasowy Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce

STYCZNIOWY ZJAZD AKADEMII POLSKOŚCI

W ubiegłym tygodniu zakończył się długo oczekiwany, pierwszy zjazd w ramach chicagowskiej Akademii Polskości – studium doskonalącego dla nauczycieli polonijnych, współorganizowanego przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, Stowarzyszenie Wspólnota Polska oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Studium, obejmujące 5 zjazdów, zakończy się w maju bieżącego roku, a dyplom ukończenia kursu otrzyma 34 chicagowskich nauczycieli polonijnych z Chicago i okolic oraz z Indiany.

Idea dłuższego, systematycznego kursu dla nauczycieli uczących poza granicami Polski w różnych warunkach kulturowych, zrodziła się już jakiś czas temu w Polsce w Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” i w środowiskach akademickich, oraz w ośrodkach polonijnych rozsianych po całym świecie. Nauczyciele polonijni, niezależnie od kraju, w którym pracują, mierzą się z podobnymi problemami: w jaki sposób nauczać przedmiotów ojczystych w warunkach, kiedy język polski nie jest dominujący oraz jak dokształcać się i wzbogacać własną wiedzę o Polsce i jej kulturze, a także wiedzę z zakresu metodyki nauczania, pedagogiki i psychologii z dala od możliwości oferowanych nauczycielom w Polsce. Problemom tym od dawna starają się sprostać polonijne organizacje zrzeszające nauczycieli i edukatorów, a także instytucje polskie wspomagające nauczanie poza granicami Rzeczpospolitej, w tym Ministerstwo Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie Wspólnota Polska oraz największe ośrodki uniwersyteckie.

O projekcie Akademia Polskości, przeznaczonym dla nauczycieli polonijnych z wielu krajów świata, dyskutowano podczas III Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie w kwietniu 2012 roku, w której uczestniczyły przedstawicielki Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce z siedzibą w Chicago, z prezes Ewą Koch na czele. Bardzo szybko idea ta została przeszczepiona na grunt amerykański. Podczas XII Zjazdu Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich w Chicago, który odbył się w dniach 25-28 maja 2012 roku z inicjatywy Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, zaprezentowano projekt studium doskonalącego dla nauczycieli polonijnych przy współpracy polskich ośrodków akademickich oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska (Dariusz Bonisławski, wiceprezes organizacji, jest także autorem nazwy studium). Ponieważ zainteresowanie chicagowskich nauczycieli dokształcaniem się było bardzo duże, do projektu włączyło się Zrzeszenie Nauczycieli Polskich i po kilku miesiącach prac powołano do życia chicagowską Akademię Polskości- studium doskonalące z zakresu metodyki wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży. Projekt ten przeznaczony jest dla nauczycieli szkół polonijnych w aglomeracji miasta Chicago. Model nauczania podczas trwania studiu, opiera się na kilkudniowych zjazdach co 3-4 tygodnie, podczas których do Chicago z Polski przylatują wykładowcy, pedagodzy i trenerzy, by kształcić chicagowskich nauczycieli z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki, metodyki nauczania, akwizycji (nabywania) języka polskiego jako drugiego, historii i literatury polskiej w warunkach bilingwizmu. Uzupełnieniem zjazdów będą zajęcia w formie e-learningu, czyli nauczania na odległość z wykorzystaniem możliwości Internetu. W chicagowskiej Akademii Polskości biorą udział 34 osoby związane z kształceniem w polonijnych placówkach edukacyjnych, w większości polonijni nauczyciele oraz dyrektorzy szkół.

Styczniowy zjazd odbył się w drugiej połowie miesiąca 20-24 stycznia 2013 roku. Zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych i wieczornych w nowej siedzibie Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce przy 6544 W. Higgins Avenue w Chicago. Poprowadził je doświadczony psycholog, dydaktyk i trener biznesu, Sławomir Prusakowski z Wrocławia, który jest współtwórcą treningu umiejętności społecznych adresowanego do młodzieży ponadgimnazjalnej, szkoli trenerów i nauczycieli, kształci studentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz współpracuje z innymi uczelniami wyższymi w Polsce.

Blok wykładów i warsztatów zatytułowany „Budowanie relacji i komunikacja w klasie szkolnej” cieszył się ogromnym zainteresowaniem studentek, które poznały techniki integracji grupy i wpływ, jaki posiada integracja klasy na osiągane efekty dydaktyczne oraz aktywne metody wykorzystywania zmysłów do nauki. Uczestniczki zajęć uczyły się, w jaki sposób badać potrzeby uczniów i ustalać zasady funkcjonowania zespołu (tzw. pedagogika kontraktu), poznawały techniki rozwiązywania trudnych sytuacji w relacji z uczniem oraz style i strategie rozwiązywania konfliktów. Po kilku intensywnych dniach zajęć wiele osób w nich uczestniczących stwierdziło, iż poznane metody można z powodzeniem zastosować nie tylko w pracy z zespołem klasowym, ale także podczas rozwiązywania konfliktów rodzinnych czy interpersonalnych w życiu zawodowym. 25 godzin dydaktycznych wykładów i warsztatów przyniosło wymierne efekty, ponieważ kolejnej soboty każda z uczestniczek mogła wypróbować poznane metody i techniki podczas zajęć w polskiej szkole. Wszystkie z uczestniczących osób stwierdziły, iż tego typu zajęcia- aktywne warsztaty prezentujące konkretne techniki pracy oraz wyzwalające ukryty w każdym potencjał, są najbardziej pożądane w pracy nauczyciela oraz przynoszą najwięcej efektów w dydaktyce.

Kolejny zjazd w ramach Akademii Polskości odbędzie się w dniach 17-21 lutego. Blok aktywnych zajęć zatytułowany „Aktywizacja procesu uczenia- stosowanie ciekawych i atrakcyjnych metod pracy z grupą dzieci i młodzieży” poprowadzi Zdzisław Hofman, doskonale znany nauczycielom polonijnym pedagog, autor programów doskonalenia nauczycieli w zakresie stosowania aktywnych metod nauczania dla pedagogów szkół polskich poza granicami RP.

Anna Rosa,
Rzecznik prasowy Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce