Razem dla Edukacji – IV edycja

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP zapraszają do wzięcia udziału w IV edycji konkursu  realizowanego przez nasze Stowarzyszenie pod hasłem „Razem dla Edukacji” na lata 2020-21. Jego przedmiotem jest współpraca polskich szkół ze szkołami funkcjonującymi w systemach oświaty innych państw prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim.

Celem konkursu jest wsparcie integracji dzieci i młodzieży polskiej zamieszkałych za granicą z dziećmi i młodzieżą w kraju poprzez realizację przedsięwzięć edukacyjnych o tematyce będącej przedmiotem zainteresowań obu stron, umożliwiających dzieciom i młodzieży polskiej za granicą doskonalenie znajomości języka polskiego i poznanie Polski, dzieciom i młodzieży szkół w Polsce polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, a nauczycielom wymianę wiedzy i doświadczeń dydaktyczno-wychowawczych.

Jak w poprzednich latach jedna para szkół maksymalnie może starać się o kwotę 40 000 zł w każdym roku kalendarzowym realizacji zadania. Kosztorys oferty musi zawierać szczegółowy budżet działań prowadzonych przez każdą parę szkół w poszczególnych latach.

Uwaga! W Konkursie nie mogą brać udziału szkoły i placówki z III Edycji Razem dla Edukacji.

Obszary wspólnych przedsięwzięć obejmują działania:
a) artystyczne o tematyce związanej z kulturą, sztuką, tradycją polską, np. wystawienie spektaklu teatralnego, przygotowanie projektu fotograficznego, pantomima, grafika, ceramika, wystawy itp.
b) związane z historią, np. realizacja wspólnych lekcji i projektów historycznych, w tym metodami edukacji pozaformalnej, np. udział w grach miejskich, konkursach, warsztatach,
c) doskonalące znajomość języka polskiego, np. warsztaty dziennikarskie, metodyczne, zajęcia językowe, teatralne, wspólne konkursy, gry planszowe i miejskie, escape roomy
d) doskonalące znajomość geografii – wycieczki dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia do historycznych „miejsc pamięci” oraz interesujących krajobrazowo w Polsce,
e) mające na celu wypracowanie innowacyjnych materiałów edukacyjnych i wymianę dobrych praktyk (scenariuszy lekcji, gier terenowych, planszowych, quizzów, komiksów, e-booków, publikacji dzieci i nauczycieli, aplikacji itp.)

3) Współpraca szkół może być realizowana przez:
a) współpracę online przy pomocy istniejących portali, stron internetowych i mediów społecznościowych, które umożliwiają współpracę pomiędzy szkołami, uczniami i nauczycielami,
b) wyjazdy uczniów i nauczycieli do partnerskich szkół, w tym śródroczną wymianę międzyszkolną uczniów,
c) wspólną organizację konkursów, zawodów i olimpiad;
d) udział w ważniejszych uroczystościach szkolnych.

Beneficjentami końcowymi są:
1) uczniowie do ukończenia 18 roku życia uczący się języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
a) szkoły funkcjonujące w systemach oświaty innych państw, (nie mogą to być szkoły polskie działające przy konsulacie oraz szkoły, które uczestniczyły w III edycji projektu).
b) organizacje społeczne Polaków za granicą;
2) uczniowie szkół w Polsce;
3) nauczyciele szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych Polaków za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim oraz szkół w Polsce.

Prosimy o nadsyłanie wniosków konkursowych do 21 października 2019 r. Szkoły, które potrzebują pomocy w znalezieniu partnera prosimy o wcześniejszy kontakt z biurem Podlaskiego Oddziału SWP lub przejrzenie bazy szkół chętnych do realizacji partnerstw edukacyjnych http://wspolnotapolska.org.pl/szkola60/baza_szkol.php.

Wiadomość powinna zawierać następujące informacje:

1. Nazwa i adres szkoły (polskiej i za granicą)
2. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za projekt w każdej szkole wraz z adresem mailowym i/lub telefonem
3. Informację czy szkoła potrzebuje pomocy w znalezieniu placówki partnerskiej. Jeśli szkoła ma partnera prosimy o zgłoszenia wspólne.
4. Formularz zgłoszeniowy i materiały do opisu planowanych działań oraz kosztorys.

Termin nadsyłania wniosków konkursowych dotyczących Państwa propozycji programów współpracy ze szkołami z zagranicy oraz Państwa kosztorysu upływa 21 października 2019r. W związku z dużym zainteresowaniem ubiegłorocznym konkursem oraz bardzo wysokim poziomem merytorycznym, zastrzegamy sobie wybór najciekawszych programów partnerstw.

Materiały prosimy przesłać drogą mailową na adres rodzinapolonijnaswp@gmail.com.

Pytania dotyczące konkursu proszę kierować do p. Karoliny Szymborskiej – Koordynator Projektu „Razem dla Edukacji”  z Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku (telefon kontaktowy  do biura Podlaskiego Oddziału SWP +4885 7325822).

Termin składania ofert mija: 21 października 2019 r.

Kliknij aby pobrać regulamin_Razem_dla_Edukacji_IV
Kliknij, aby pobrać wzór_Listu_intencyjnego
Kliknij aby pobrać wzór kosztorysu
Kliknij, aby pobrać wzór_zgoszenia_projektu_Razem_dla_Edukacji

Akademia Języka Polskiego

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP i Macierz Szkół Społecznych we Francji  zapraszają Państwa na Akademię Języka Polskiego.

Akademia Języka Polskiego to cykl 30 godzin dydaktycznych, podczas których nauczyciele polonijni dowiadują się w jaki sposób pracować z uczniem polonijnym. Porusza ona problemy, z jakimi najczęściej borykają się nauczyciele polonijni.

Program Akademii Języka Polskiego porusza kwestie:

  • słownika języka mniejszościowego dziecka oraz wprowadzania dramy na lekcjach (I zjazd),
  • aktywnych metod nauczania (II zjazd),
  • nauki czytania i pisania (III zjazd).

Uczestnicy Akademii Języka Polskiego to osoby, które

– pracują w szkołach i przedszkolach polonijnych na terenie Francji jako nauczyciele języka polskiego/edukacji wczesnoszkolnej,

– lubią swoją pracę i chcą się w niej rozwijać,

– przeszły pozytywnie etap rekrutacji.

Zjazdy Akademii Języka Polskiego odbywać się będą w terminach:

  • 18 – 19 października 2019,
  • 9 – 10 listopada 2019,
  • 30 listopada – 1 grudnia 2019.

Zjazdy poprowadzą:

Katarzyna Władyka – lektor języka polskiego jako obcego, nauczyciel w szkołach polonijnych w Wielkiej Brytanii

Magdalena Dębowska – lektor języka polskiego jako obcego, nauczyciel w szkołach polonijnych w Hiszpanii

Katarzyna Czyżycka – logopeda

Osoby chcące wziąć udział w  Akademii Języka Polskiego prosimy o wypełnienie poniższego formularza do 30 września 2019 roku. Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby, które zapiszą się na wszystkie trzy zjazdy.

Organizatorzy zapewniają wyżywienie podczas zjazdów.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Kurs języka polskiego dla osób polskiego pochodzenia z Ameryki Południowej on-line/ Curso de polonês on-line/ Curso de polaco on-line

19 września rozpoczyna się bezpłatny kurs języka polskiego on-line na poziomie A1 dla osób polskiego pochodzenia mieszkających w Ameryce Południowej.

Inicia no dia 19 de setembro, o curso de polonês online gratuito, para iniciantes (A1) de origem polonesa da América do Sul.

El 19 de septiembre comienza un curso on-line gratuito de lengua polaca (nivel A1) para personas de ascendencia polaca que viven en América del Sur.

Kurs będzie odbywał się w każdy czwartek od godziny 16:30 do 17:30 czasu brazylijskiego i argentyńskiego.

O curso acontecerá  nas quintas-feiras das 16:30 hs. às 17:30 hs.  (horário do Brasil).

El curso tendrá lugar todos los jueves de 16:30 a 17:30 (horario argentino).

Terminy 15 lekcji: 19/09, 26/09, 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 31/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 5/12, 12/12, 19/12.

Datas das aulas: 19/09, 26/09, 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 31/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 5/12, 12/12, 19/12.

Fechas de las clases: 19/09, 26/09, 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 31/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 5/12, 12/12, 19/12.

Program kursu / Programação do curso / Programa del curso

  1. Polski alfabet, zwroty grzecznościowe, jak się masz, mam na imię, nazywam się, powitania  pożegnania, liczebniki 1 – 100, skąd jesteś? jaki znasz język? ile masz lat?

Alfabeto polonês; expressões gentílicas:  como estás,  meu nome é, chamo-me, saudações de acolhida –  bom dia,  ou de despedida –  adeus; números 1-100; de onde és; em que língua falas; quantos anos tens?

Alfabeto polaco, frases de cortesía, saludos y despedidas, ¿cómo estás?, ¿cómo te llamas?, ¿de dónde eres?, ¿cuántos años tienes?, ¿Qué idioma hablas?, números del 1 al 100

2. Rodzaje gramatyczne, przedmioty codziennego użytku, osoby w pracy, rodzina, znajomi.

Gêneros gramaticais, objetos usados no cotidiano: no trabalho, com a familia e amigos.

Generos gramaticales, objetos cotidianos, trabajo, familiares, amigos.

3. Przymiotniki, opis wyglądu, cechy charakteru, profesje.

Adjetivos, descrição de aparência, feições, características de personalidade, profissões.

Adjetivos, apariencia, rasgos de carácter, profesiones.

4. Z kim mieszkasz? Kim jesteś? Czym się interesujesz? (narzędnik).

Com quem moras? Quem és? Quais  são seus interesses? (instrumental)

¿Con quién vives?, ¿Quien eres?, ¿Qué te interesa? (Instrumental)

5. Aktywności w pracy i poza nią, co lubisz robić? czego nie lubisz?

Atividades no trabalho e fora do trabalho, o que gosta de fazer? O que não gosta de fazer?

Actividades dentro y fuera del trabajo, ¿qué te gusta hacer? ¿qué no te gusta hacer?

6. Częstotliwość, co robisz codziennie? Koniugacje.

Frequência: o que você faz todos os dias. Conjugações.

Frecuencia, ¿qué haces todos los días? Conjugaciones.

7. Pieniądze zakupy, dialogi w sklepie, kuchnia, restauracja, biernik.

Dinheiro, compras, diálogos na loja, cozinha, restaurante. Acusativo.

Dinero, compras, diálogos en la tienda, cocina, restaurante. Acusativo.

8. Codzienne zadania i obowiązki, godziny, dni tygodnia.

Atividades quotidianas, horas, dias da semana.

Tareas y responsabilidades diarias, horas, días de la semana.

9. Umawianie się na spotkania, organizacja czasu, do / na.

Como se comunicar para encontra-se com conhecidos, organização do tempo, preposições: do, na.

Encuentros, organización del tiempo, preposiciones do/na.

10. Miejsca w mieście, poruszanie się (iść/chodzić, jechać/jeździć).

Lugares  numa  cidade / movimento ir, caminhar, viajar (iść, chodzić, jechać, jeździć).

Lugares en la ciudad, transporte (iść, chodzić, jechać, jeździć).

11. Dopełniacz – nie mam, nie lubię, nie chcę, porównanie z biernikiem.

Genitivo – não tenho, não gosto de, não quero, comparação com o acusativo.

Genetivo – no tengo, no me gusta, no quiero, comparación con el Acusativo.  

12. Czas przeszły, miesiące.

Verbo no passado, meses.

Tiempo pasado, meses

13. Zapisywanie dat, ważne wydarzenia, święta i okazje w Polsce.

Datas, eventos importantes, festas, datas comemorativas na Polônia.

Fechas, eventos importantes, días festivos y fechas especiales en Polonia.

14. Czas przyszły, plany, cele.

Verbo no Futuro, planos, objetivos.

Tiempo futuro, planes, objetivos

15. Pisanie maili, oficjalna korespondencja, uprzejme zwroty.

Correspondência pelo e-mail, correspondências oficiais, expressões  de cortesia.

correo electrónico, correspondencia oficial, fórmulas de cortesía

Aby zapisać się na kurs proszę o wypełnienie poniższego formularza do dnia 13 września.

Para se inscrever no curso peço que seja  preenchido o formulário até o 13 de setembro.

Para inscribirse al curso, por favor complete el siguiente formulario antes del 13 de septiembre.

 

IV Europejska Konferencja Metodyczna w Madrycie

Szanowni Państwo, Dyrektorzy oraz  Nauczyciele Polonijni,

w imieniu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz partnera polonijnego – Polskiej Szkoły FORUM w Madrycie serdecznie zapraszamy do udziału w IV Europejskiej Konferencji Metodycznej Nauczycieli Polonijnych w Madrycie w dn. 4 – 6 października 2019 r.

Spotkanie będzie kontynuacją i rozszerzeniem odbywających się cyklicznie konferencji dla nauczycieli polonijnych z Europy Zachodniej. Przygotowany przez nas program spotkania łączy wiedzę teoretyczną, przydatną w edukacji dwujęzycznej oraz praktyczną, wyposażającą nauczycieli w  konieczne do skutecznego nauczania narzędzia.

Tegoroczną konferencję zaplanowaliśmy pod hasłem Zapro(gra)muj polską szkołę!. Zaproponowane przez nas tematy sesji (m.in. TIK w nauczaniu języka polskiego, neurodydaktyka, nauczanie historii w szkole polonijnej, ewaluacja pracy własnej placówki) łączyć będzie teorię z praktyką.

W czasie konferencji zaplanowana została także sesja: To działa! podczas której nauczyciele – praktycy będą mogli przedstawić w 15minutowych wystąpieniach swoje autorskie pomysły i metody pracy. Aby zostać prelegentem tej sesji wystarczy wypełnić odpowiedni punkt w formularzu rekrutacyjnym poniżej.

W każdej z  proponowanych sesji staraliśmy się zapewnić udział uznanych autorytetów z danej dziedziny oraz osób mających duże doświadczenie praktyczne, co w  naszym zamyśle ma przyczynić się do uzyskania dużej efektywności i atrakcyjności merytorycznej Konferencji.

Konferencja odbędzie się w dniach 04 -06 października 2019 r. Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 8 września 2019 r. Formularze zgłoszeniowe prosimy wypełnić poniżej.

Opłata wpisowa wynosi 20 euro, numer konta podamy osobom zakwalifikowanym do dnia 12.09.2019 r. Koszty zakwaterowania i wyżywienia, a także programu towarzyszącego pokrywają Organizatorzy. Uczestnicy pokrywają koszty transportu.

Poszukujemy nauczycieli do pracy w charakterze trenera nauczycieli polonijnych

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP poszukuje nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz lektorów języka polskiego jako obcego na stanowisko:

trenera do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli polonijnych

Zadania:

* prowadzenie szkoleń dla grup nauczycieli polonijnych,
* tworzenie programów dopasowanych do potrzeb grupy,
* współpraca z dyrektorem programowym ośrodka,
* dbałość o wysokie standardy pracy.

Oczekiwania wobec kandydatów:

* wykształcenie wyższe,
* gotowość do doskonalenia się w ramach szkoleń przewidzianych dla trenerów ODN SWP,
* wysoka kultura osobista,
* elastyczność i mobilność (Szkolenia dla nauczycieli polonijnych odbywają się głównie w weekendy poza granicami Polski).

Oferujemy:

* współpracę na podstawie umowy – zlecenia,
* możliwość długofalowej współpracy w ramach kilku projektów.

Chętnych kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres trener.odnswp@gmail.com Uprzejmie informujemy, że odezwiemy się tylko do wybranych osób.

 

Akademia Polonijnych Doradców Metodycznych

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło , że możemy poinformować o kolejnym –ważnym etapie na drodze budowy  sieci Lokalnych Ośrodków Metodycznych ODNSWP jakim jest

 V edycja Akademii Polonijnych Doradców Metodycznych

(6 – 10 sierpnia 2019, Ostróda)

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” od 2015 roku tworzy sieć Lokalnych Ośrodków Metodycznych (LOM), których głównym celem jest inspirowanie lokalnego środowiska do działania i samopomocy.  Doradca metodyczny, stojący na czele LOMu,  ma za zadanie kierować i koordynować pracę partnerów i lokalnych ekspertów,   a także  doradzać  nauczycielom i wspomagać  ich w procesie planowania, budowania i organizowania procesu dydaktyczno – wychowawczego w szkole polonijnej.  Szczegóły związane z działalnością LOM znaleźć można na naszej stronie internetowej w zakładce LOKALNE OŚRODKI METODYCZNE.

Jednym z głównych zadań Akademii jest wyłonienie kandydatów na doradców w celu utworzenia nowych Lokalnych Ośrodków Metodycznych na świecie. Zapraszamy zatem do współpracy osoby otwarte,  kreatywne, mające wiedzę na temat metodyki nauczania języka polskiego jako obcego lub innych wymienionych w profilu doradcy przedmiotóworaz niezbędne doświadczenie w tym względzie. O przyjęciu decydować będą powyższe, a także:

  1. Spełnienie wymogów formalnych w tym ukończenie studiów pedagogicznych na kierunku: filologia polska, historia, geografia lub edukacja wczesnoszkolna.
  2. Motywacje kandydata.
  3. Miejsce proponowanej lokalizacji LOM.

Uczestnicy po ukończeniu Akademii i uzyskaniu akceptacji do włączenia do programu otrzymają opracowaną  ścieżkę rozwojowo – szkoleniową, która zapewni odpowiednie przygotowanie do pracy w charakterze lidera. Ścieżka każdorazowo zakładać będzie indywidualną opiekę merytoryczną oraz rozwój i wzmacnianie  niezbędnych kompetencji.

Dotychczas działają LOMy w sześciu miejscach na świecie: w Irlandii, Hiszpanii, Australii, na Węgrzech, dwa w Stanach Zjednoczonych (Chicago i Nowy Jork), a 25 maja 2019 otworzymy kolejny. W procesie budowy są dwa ośrodki.

Doradcy Lokalnych Ośrodków Metodycznych organizują szkolenia dla nauczycieli w swoich krajach, wsparcie logopedyczne i psychologiczne dzieci i rodziców, wydarzenia promujące polskość i dwujęzyczność. Środki na działanie Lokalnych Ośrodków Metodycznych dotychczas przeznaczane były z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Senatu RP.

Aby wziąć udział w Akademii Polonijnych Doradców Metodycznych i uczynić pierwszy krok do budowania sieci na swoim terenie wystarczy uzupełnić poniższy formularz do dnia 30.06.2019 r.

Sprawdź, jak wyglądały zajęcia na Akademii w 2018 roku!

Do wybranych kandydatów odezwiemy się do 05.07.2019 r.