Rada Konsultacyjna ds. Oświaty w Dublinie z udziałem Prezesa SWP Pana Dariusza Piotra Bonisławskiego

21 marca w Dublinie, w godzinach popołudniowych, w Rezydencji Pana Ambasadora Ryszarda Sarkowicza odbyła się IX Rada Konsultacyjna ds. Oświaty. Zgromadziła ona Kierowników 5 istniejących na terenie Irlandii Szkolnych Punktów Konsultacyjnych oraz liczne grono Dyrektorów Społecznych Szkół Polonijnych. Według aktualnego spisu znajdującego się na stronie Ambasady RP w Dublinie, szkół społecznych obecnie jest 36 i liczba ta nieustannie się zwiększa z uwagi na duże zapotrzebowanie licznie mieszkającej na Zielonej Wyspie Polonii.

Wszystkich Zgromadzonych powitał Pan Ambasador Ryszard Sarkowicz, dziękując jednocześnie za dotychczasową współpracę na niwie oświaty polonijnej oraz wyrażając nadzieję na dalsze projekty i inicjatywy związane z nauczaniem języka polskiego w Irlandii. W spotkaniu uczestniczyły również przedstawicielki Wydziału Konsularnego w osobach Pani Konsul Katarzyny Smoter i Pani Konsul Katarzyny Kasperkiewcz, które udzielały odpowiedzi na nurtujące Uczestników pytania, dotyczące przede wszystkim współpracy pomiędzy oświatowymi organizacjami polonijnymi a Ambasadą RP w Dublinie.

Specjalne wystąpienie skierował do obecnych Członków Rady Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Pan Dariusz Piotr Bonisławski. Zapoznał on Uczestników z dotychczasową działalnością oraz planami na przyszłość Stowarzyszenia, które aktywnie wspiera Polaków i Polonię już od ponad ćwierćwiecza. Szczególną uwagę Pan Prezes poświęcił kwestiom proceduralnym, dotyczącym występowania o dofinansowanie na szkolnictwo ze środków Senatu RP w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” (SWP) oraz informacjom prezentującym ofertę doskonalenia metodycznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (ODNSWP).

Gośćmi spotkania ze strony polskiej były również Pani Patrycja Szewczyk z Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej MEN, która przedstawiła informację na temat zmian w systemie polskiej oświaty oraz Pani Anna Radecka, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, która zaprezentowała wachlarz różnorodnych form wspierania szkół polonijnych realizowanych przez ORPEG, a także omówiła zasady związane z wydawaniem legitymacji szkolnych dla uczniów poza granicami kraju.

Podczas Rady zaprezentowano również cele i działania dwóch organizacji oświatowych istniejących w Irlandii. Prezes PMSI, Pani Marta Szutkowska-Kiszkiel prezentowała dotychczasowe osiągnięcia i plany na przyszłość Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii, natomiast Pan Tomasz Bastkowski, Prezes KID omówił misję, działalność oraz zaprosił do współpracy w ramach Federacji Edukacyjnej Irlandii (KID- Kampania Informacyjna Dzieci).

Pani Agnieszka Grochola- lider Lokalnego Ośrodka Metodycznego (LOM) przy PMSI w Dublinie, działającego jako regionalne przedstawicielstwo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przybliżyła Uczestnikom Rady cele i zadania LOM-ów oraz zasady udzielania wsparcia metodycznego w postaci szkoleń dla nauczycieli polonijnych ze wszystkich typów szkół.

Kolejne prezentacje, tym razem w języku angielskim, wygłosiły Pani Karen Ruddock oraz Pani Marta Majchrzak, a dotyczyły one tematu „Short Course- Polish as a heritage language”. Spotkanie zakończyło się otwartą dyskusją z udziałem zaproszonych gości.

 

 

 

 

Hej kolęda, kolęda…

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok. W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań. Składamy życzenia: zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń, zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów.

Zespół ODNSWP
odnswp-zyczenia

 

Działalność ODNSWP w 2016 roku

Działalność ODNSWP- Akademia Dwujęzyczności i Lokalne Ośrodki Metodyczne

Główne obszarami działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (ODNSWP) z siedzibą w Ostródzie to: wspieranie tożsamości i rozwoju, działanie na rzecz polskich środowisk nauczycielskich na Świecie, rozwijanie kompetencji pedagogicznych, dydaktycznych i społecznych oraz dbanie o wzmacnianie poczucia łączności z Polską, jej tradycją, historią, kulturą i nauką. Powyższe zadania realizowane są poprzez szkolenia metodyczne, konferencje,  a także tworzenie lokalnych sieci wsparcia metodycznego w ramach powstałych i powstających Lokalnych Ośrodków Metodycznych (LOMów).

W kończącym się roku 2016 zrealizowano m.in. 27 szkoleń metodycznych (metodyka nauczania języka polskiego, dwujęzyczność, glottodydaktyka, logopedia i terapia dysfunkcji językowych, wsparcie psychologiczne) i 3 szkolenia w ramach Akademii Polskości, a także powołano 2 Lokalne Ośrodki Metodyczne i zrealizowano 16 działań w ramach LOM.

“Granice mojego języka są granicami mojego świata…”- Akademia Dwujęzyczności

Akademia Dwujęzyczności to cykl czterech weekendowych zjazdów. Głównymi założeniami merytorycznymi są: podstawowa wiedza na temat logopedii dzieci dwujęzycznych, umiejętność odróżnienia problemów dwujęzyczności (związane np. z niską ekspozycją na język lub interferencją językową) od problemów rozwojowych ucznia, wiedza na temat mózgowej organizacji nauki, umiejętność doboru literatury do języka dzieci dwujęzycznych, umiejętność programowania języka mniejszościowego.

W 2016 roku Akademia Dwujęzyczności odbywała się w Dublinie, w Irlandii. Zjazdy zgromadziły ponad trzydziestu słuchaczy, którzy w czasie łącznie sześćdziesięciu godzin zgłębiali wiedzę z zakresu dwujęzyczności, neurobiologii i jej wpływu na naukę, wczesnej nauki czytania czy doboru literatury do umiejętności dziecka dwujęzycznego.

Zjazdy zostały poprowadzone przez prof. Jagodę Cieszyńską- twórczynię tzw. Metody Krakowskiej, zajmującej się badaniem wpływu dwujęzyczności na funkcje poznawcze dziecka;  dr Elżbietę Ławczys- logopedę-językoznawcę, która na co dzień zajmuje się programowaniem języka u dzieci dwujęzycznych; Katarzynę Czyżycką- logopedę pracującą z dziećmi polonijnymi dwu- i wielojęzycznymi, które mają problemy z przyswajaniem języka polskiego (m.in. ORM, dysleksja, autyzm, zaburzenia neurologiczne); Anitę Borghese- nauczycielkę w międzynarodowej szkole CSI w Lyonie, terapeutę wczesnej interwencji logopedycznej, która prowadzi zajęcia w sposób zgodny z mózgową organizacją nauki.

Akademia Dwujęzyczności zyskała bardzo dobre opinie uczestników. Podniosła ich umiejętności i kompetencje, odpowiedziała na wiele pytań związanych z dwujęzycznością. Jako cykl – w 2017 roku – będzie kontynuowana w kolejnych krajach.

555555555

LOM, czyli Lokalne Ośrodki Metodyczne

Lokalne Ośrodki Metodyczne to projekt Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” utworzony w 2015 roku.

Doradca w Lokalnym Ośrodku Metodycznym (LOM) pełni rolę reprezentanta ODN SWP na terenie swojego kraju lub regionu. Jego zadaniem jest motywować lokalne środowisko nauczycieli polonijnych do doskonalenia się, podwyższania swoich umiejętności i kompetencji. Doradca poznaje potrzeby tego środowiska, a potem wyszukuje ekspertów, którzy na te potrzeby odpowiadają.

Aby zostać doradcą należy spełniać określone warunki, m.in. pracować jako nauczyciel minimum trzy lata, lubić swoją pracę, być osobą kreatywną oraz taką, która ma dobry kontakt z ludźmi. Doradca musi mieć także zdolności organizacyjne.

W 2016 roku ODN SWP powołał trzy LOMy: w Chicago, Galway i Budapeszcie. W trakcie procedury powoływania są ośrodki: w Dublinie, Belfaście, Amsterdamie, Melbourne, Neapolu, Leicester i Madrycie. Doradcy LOMów oraz kandydaci na doradców LOM w sumie przeszkolili 216 nauczycieli podczas 68 godzin pracy. Zatrudniono 23 ekspertów (wśród których byli zarówno sami uczestnicy projektu, jak i lokalni eksperci), którzy szkolili w tematach związanych z dwujęzycznością, dwukulturowością, metodyką nauczania dzieci dwujęzycznych.

Do procedury coraz częściej dołączają nowe środowiska – podczas grudniowej Konferencji Ewaluacyjno – Programowej w Pułtusku będziemy gościć przedstawicieli m.in. z Ukrainy, Szwecji, Holandii, Belgii i Norwegii. Zapraszamy serdecznie zainteresowane osoby ze środowisk oświatowych do kontaktu i propozycji współpracy z ODN SWP, jak również do bezpośrednich inicjatyw, sugestii i koncepcji pracy przy tworzeniu struktur Lokalnych Ośrodków Metodycznych z wyłonionymi liderami regionalnymi w poszczególnych krajach.

warsztaty-z-udzialem-uczniow-i-nauczycieli-w-ramach-tworzenia-lom-w-belfascie

Najważniejsze relacje z podejmowanych działań w ramach realizacji zadań Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zamieszczane są na stronie internetowej www.odsnsp.pl oraz portalu społecznościowym Facebook:  https://www.facebook.com/odnswp/  Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, kontaktu i współpracy.

Zespół ODNSWP

Podziękowania z Wilna dla ODNSWP za realizację szkoleń

Szanowni Państwo,

W tym szczególnym przedświątecznym czasie, który jest również okresem podsumowań i podziękowań- jest nam tym bardziej miło, iż płyną do nas słowa wdzięczności, za pracę w którą wkładamy całe serce, ustawicznie dążąc do wdrożenia jak najpełniejszego wachlarza kursów, szkoleń i warsztatów metodycznych skrojonych na miarę potrzeb współczesnego nauczyciela polonijnego.

Tym razem na ręce Pana Piotra Bonisławskiego, wiceprezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, oficjalne podziękowania przesłał pan Walery Jagliński- dyrektor Szkoły im. Szymona Konarskiego w Wilnie. Zrealizowany projekt warsztatów dla pedagogów szkół polskich na Litwie obejmował zajęcia z języka polskiego, matematyki, biologii, plastyki i klas wczesnej edukacji. Nauczyciele i wykładowcy akademiccy z Ostródy, Olsztyna i Pułtuska współpracujących z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Ostródzie poprowadzili dla uczniów lekcje, wykorzystując metody aktywizujące, motywujące i inspirujące do aktywnego działania. Nauczyciele z Polski zaprezentowali nowoczesne metody nauczania, które zostały wypracowane w praktyce. Oprócz tego 10 grudnia, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyły się jeszcze warsztaty dla nauczycieli szkół polskich na Litwie.

Wcześniej, na przełomie października i listopada, w ramach realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli projektu, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego, biologii i matematyki, muzyki oraz plastyki ze szkół polskich na Litwie, Ukrainie oraz polonijnych z Estonii, Norwegii, Holandii, Włoch, dzięki wsparciu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, pod okiem doświadczonych metodyków oraz nauczycieli praktyków doskonalili strategię skutecznego nauczania i uczenia się, umiejętności wykorzystania nowoczesnej technologii w pracy z uczniami, poznali wiele inspirujących metod i form pracy, angażujących grupę w proces uczenia się i motywujących do pracy nad rozwojem osobistym. Prowadzili też lekcje w szkołach w Ostródzie. Jak zaznaczyła Agnieszka Jankowska z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, a jednocześnie wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostródzie, korzystanie z laboratoriów uniwersyteckich jest poza zasięgiem przeciętnej szkoły, tak w Polsce, jak i na Litwie. Dzięki współpracy Ośrodka z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim jest to jednak możliwe. Poszukujemy takich metod, technik i sposobów współpracy, które będą przynosiły wymierne korzyści obu stronom.

podziekowanie-za-szkolenia-page-001

 

3333 2222 1111

 

http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/jak-z-banana-soli-kuchennej-i-szamponu-wyizolowac-dna

http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/nietradycyjne-lekcje-w-konarskiego-dzieci-potrzebuja-ciekawych-inspirujacych-zajec/

 

Staże językowo – przedmiotowo- metodyczne dla nauczycieli pracujących w szkołach dla Polonii i Polaków poza granicami kraju

W październiku oraz listopadzie 2016 roku Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z siedzibą w Ostródzie prowadził tygodniowe pobyty stażowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego, biologii i matematyki, muzyki oraz plastyki. We współpracy z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim pod okiem doświadczonych metodyków oraz nauczycieli praktyków nauczyciele doskonalili strategię skutecznego nauczania i uczenia się, umiejętności wykorzystania nowoczesnej technologii w pracy z uczniami, poznali wiele inspirujących metod i form pracy, angażujących grupę w proces uczenia się i motywujących do pracy nad rozwojem osobistym. Warsztatu metodycznego chętnie użyczyli nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie dla stażystów wczesnej edukacji, języka polskiego, muzyki i plastyki, natomiast nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie dla stażystów z języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie  przyjęli stażystów  biologii i matematyki w  Gimnazjum Nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącym.   

 

20161027_091228

Staż dla nauczycieli języka polskiego i wczesnej edukacji   

Uczestnicy projektu doświadczyli interaktywnego poznawania literatury dziecięcej w księgarni „Za rogiem” Dominiki Radaszewskiej w Olsztynie, wzbogacili swój warsztat pracy o gry, zabawy, aktywizujące metody w nauczaniu języka polskiego, doświadczyli narzędzi TOC i możliwości ich zastosowania w pracy z uczniami. Rozwinęli umiejętność posługiwania się tablicą multimedialną i narzędziami IT. Poznali też działania projektowe i animacyjne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu, dzięki uprzejmości dyrektor Elżbiety Dziubińskiej.  Zaproszeni nauczyciele polonijni obserwowali również lekcje języka polskiego i wczesnej edukacji. Przygotowali scenariusz pod kierunkiem opiekuna stażu i przeprowadzili według niego lekcję. Zostali wyposażeni w umiejętność animowania prostych tańców grupowych w oparciu o polskie tańce narodowe i ludowe. Spotkanie z uczniami podczas obserwacji i prowadzenia lekcji w szkołach ćwiczeń, niosło wiele emocji i inspiracji. Pani Katarzyna, uczestniczka stażu, tak pisze: „ Z tego stażu wyjeżdżam z mnóstwem pomysłów, dobrych rad i zapałem do dalszej pracy. Wiem jak tworzyć skuteczniejsze i bardziej atrakcyjne materiały dydaktyczne dla uczniów, które będę wykorzystywać w swojej pracy”, Pani Joanna: „ Jestem wdzięczna za możliwość uczestniczenia w stażu. Wiedza, którą tu zdobyłam, pozwoli mi na efektywniejsze nauczanie przy pomocy metod aktywizujących. Nauka tańców, bardzo ciekawy sposób analizy tekstów literackich – drzewo, chmurka, gałązka (przykłady narzędzi TOC) wzbogaciły mój warsztat. Z pewnością wykorzystam je w mojej pracy. Jestem przekonana, że staż, którego byłam uczestnikiem, przyczynił się do zdobycia wiedzy metodycznej, która pomoże moim uczniom lepiej się uczyć, zdobywać nowe umiejętności i osiągać wysokie wyniki”.

 20161026_094148-1

Staż dla nauczycieli muzyki i plastyki.

Stażyści poznali także metody aktywnego nauczania muzyki i ofertę wydawniczą przedmiotu pod kierunkiem Pani Profesor Honoraty Cybuli. Ułożyli i realizowali ćwiczenia umuzykalniające, obserwowali także zajęcia chóru „Canzonetta” PSM w Iławie. Wzięli udział w zajęciach doskonalenia umiejętności kształcenia głosu dziecięcego, a także w warsztatach rozwijających umiejętność posługiwania się grami i  zabawami muzycznymi. Poznali ćwiczenia muzyczno-ruchowe i doświadczyli możliwości ich zastosowania w praktyce szkolnej. Rozwinęli umiejętności posługiwania się technologią IT w nauczaniu muzyki, poznając program edycji nut. Swoim kunsztem zachwycili podczas uroczystości rozdania certyfikatów, kończącej pobyty stażowe. Lekcje muzyki w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii krajowej w Ostródzie dostarczyły wszystkim wielu pozytywnych emocji i wrażeń artystycznych. Uczennica Amelia: „ Nie wiedziałam, że tak pięknie zaśpiewamy kanon! Dużo śpiewamy z naszą Panią, gramy na flażoletach, ale śpiewanie kanonu było super! Pani z Litwy tak nas poprowadziła, że poradziliśmy sobie.” Uczestniczki szkolenia ucieszyły „Warsztaty metodyczne, rytmiczne, emisja głosu – to obszary, w których ciągle trzeba się rozwijać. Wspólne doświadczenie warsztatowe, pozwoliło nam się zintegrować i nawiązać współpracę – już wymieniamy się materiałami, chcemy realizować wspólne projekty i umawiamy się na następne warsztaty w Ostródzie.”

Warsztat artystyczny plastyków rozwijali artyści Andrzej Filipowicz i Wojciech Gawor. Przewodnikiem w sesjach malarskich, graficznych, ceramice była Pani Marzena Skuratko – Wacławek. Stażyści poznali szereg inspiracji artystycznych do przygotowania oprawy plastycznej świat i uroczystości w swoich środowiskach pracy. Wyjechali z postanowieniem organizacji plenerów artystycznych i rozwijania współpracy.

20161027_085137-1

Staż dla nauczycieli matematyki i biologii.

Przedmioty ścisłe: matematyka i biologia okazały się niezwykle zajmującymi. Warsztatowe propozycje dr Agnieszki Niemczynowicz z UWM: gry i zabawy logiczne w nauczaniu matematyki, grywalizacja, narzędzia IT, metoda pytań i doświadczeń, zajęcia na Uniwersytecie Dzieci w Olsztynie, zainspirowały nauczycieli matematyki do dalszej współpracy nad nowym projektem. Podobnie zadziało się na stażu biologów: Pani dr hab. Agnieszka Piotrowicz – Cieślak, profesor UWM i towarzyszący jej pracownicy naukowi Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, prowadzący warsztaty dla uczestników projektu, zaproponowali kontynuację i jego rozwijanie, co niezwykle cieszy. Uczestniczka stażu tak mówi: „ Jako przedmiotowcy, nauczyciele matematyki czy biologii, musimy być dużo bardziej konkurencyjni niż inni nauczyciele w naszym kraju. Jeśli chcemy, by dzieci przyszły do Polskiej Szkoły, nasz warsztat pracy, nasze umiejętności, a przede wszystkim skuteczność nauczania, muszą być na najwyższym poziomie. Dlatego staże takie, jak ten, są dla nas bardzo ważne. Spotykamy się w szkole, obserwujemy i prowadzimy lekcje, uczestniczymy w dobrych, efektywnych warsztatach. Zyskujemy też nowy entuzjazm do pracy.”

Stażyści rozwijali także swoje kompetencje językowe, pogłębiali wiedzę o historii i kulturze przez udział w programie towarzyszącym: poznali historię Ostródy i regionu, uczestniczyli w lekcji historii w Muzeum Solidarności w Gdańsku, doświadczali i poznawali prawa fizyki, matematyki, biologii, ekologii podczas zajęć warsztatowych w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni.

Szczególną oprawę projektowi dało spotkanie inaugurujące, na które zaprosił Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty, Pan Krzysztof Marek Nowacki. Nauczyciele poznali system oświaty w Polsce, przygotowania do jego zmiany oraz przykłady dobrej praktyki.  Spotkanie uświetnili wicewojewoda Warmińsko – Mazurski, Pan Sławomir Sadowski, Rektor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego prof. dr hab. Ryszard J. Górecki, kanclerz UWM Aleksander Socha, Burmistrz Ostródy Pan Czesław Najmowicz.  Jedna z uczestniczek tak relacjonuje spotkanie:  „ Poczułam się ważnym emisariuszem polskości tam, gdzie pracuję. Moja praca i moja osoba, okazuje się ważna nie tylko na dalekiej Ukrainie, ale także tu, w Polsce. To mnie uskrzydla i daje nową energię do działania”.

Tygodniowe pobyty stażowe okazały się trafną i skuteczną formą rozwijania kompetencji przedmiotowych, metodycznych i psychologicznych nauczycieli polskich szkół, działających poza granicami. „ Poznałam nowe metody pracy, wiele ciekawych stron internetowych, które będę wykorzystywać. Zauważyłam, że do mojej pracy wkroczyła rutyna, a staż na nowo otworzył mnie na nowości. Zintegrowałam się z nauczycielami polonijnymi z wielu krajów. Wymieniłam doświadczenia, wiele się nauczyłam. Dużo nowości wprowadzę do mojej pracy: zmienię strukturę lekcji, będę organizować zajęcia grupowe tak, jak robili to nauczyciele  ze Szkoły nr 1 w Ostródzie. Bardzo dziękuję Panu Piotrowi Bonisławskiemu, który jest wiceprezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” za stworzenie takiej płaszczyzny uczenia się w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli”.

20161026_104322

Relacja z III Międzynarodowej Konferencji „Dziecko dwujęzyczne- problem czy skarb?” w Rzymie

W dniach 6-7 listopada 2016 r. odbyła się w Rzymie  już trzecia Międzynarodowa Konferencja  „Dziecko dwujęzyczne- problem czy skarb?” z udziałem nauczycieli polonijnych z Włoch, Niemiec, Irlandii, Belgii, Holandii i USA.

Uczestników konferencji oraz wykładowców powitał pan Tomasz Orłowski, Ambasador RP w Rzymie, wskazując w swoim wystąpieniu, że mówiąc o dwujęzyczności mamy na myśli wychowanie dzieci i młodzieży urodzonych poza Polską w szacunku i miłości do kraju przodków-  do Polski oraz do ich drugiej Ojczyzny. Pan Ambasador  podkreślił  rolę jaką w wychowaniu dzieci polskich poza granicami musi odgrywać szkoła wspierająca często wielokulturowe rodziny.

Nauczyciele polonijni zarówno ze szkół polonijnych jak i z sieci szkół orpegowskich z wielkim zainteresowaniem wysłuchali wykładów psychologa pani prof. Haliny Grzymały Moszczyńskiej, językoznawcy dr hab. Anny Seretny , psychologa dr Zofii Wodnieckiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz językoznawcy  dr Anny Martowicz z Uniwersytetu w Edynburgu.

Osobną część konferencji stanowiły warsztaty dla rodziców, które poprowadziły dr Martowicz i mgr Joanna Kołak. Moduł dla rodziców otworzyła pani Ewa Mamaj, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie. Pani Konsul zwracając się do rodziców podziękowała im za ogromny wysiłek jaki wkładają w dwujęzyczne wychowanie swoich dzieci. Podkreśliła również ogromną rolę szkoły polskiej poza krajem oraz pracę nauczycieli pracujących we wszystkich rodzajach szkół polskich poza Polską.

W trakcie konferencji nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z informacjami na temat dwóch projektów realizowanych ze środków MSZ,  dotyczących wspierania dwujęzyczności. Informacje na temat projektu „Wszystko o dwujęzyczności” przedstawił red. Karol Chlipalski a dr Anna Martowicz zaprezentowała projekt stowarzyszenia APPLA- „Podaruj dziecku swój język ojczysty”. Obydwa projekty są realizowane dzięki wsparciu MSZ.

W trakcie konferencji poruszane były zarówno tematy dotyczące tożsamości osób wielokulturowych, niełatwych powrotów dzieci polskiego pochodzenia do Polski, jak i tematy związane z metodyką uczenia języka polskiego jako języka odziedziczonego, adaptacji tekstów kultury do poziomów znajomości języka, jak i sposobów na pokonywanie „kryzysu słownikowego” na poziomie B2. Niezwykle interesujące były również zagadnienia związane z najnowszymi badaniami psychologicznymi dotyczącymi osób dwujęzycznych.

Więcej informacji na facebooku wydarzenia  www.facebook.com/Konf2014

Konferencja zorganizowana została przez Stowarzyszenie Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej  i Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Rzymie przy wsparciu Rady Oświaty Polonijnej i pod patronatem honorowym Ośrodka Rozwoju Edukacji za Granicą.  Jest częścią projektu realizowanego przez Ambasadę RP w Rzymie ze środków MSZ z funduszy na współpracę z Polonią i Polakami za granicą oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska ze środków MEN na realizację zadania : „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku(…) oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii , geografii oraz innych języków w języku polskim za granicą.”

Danuta Stryjak

Kierownik SPK  przy Ambasadzie RP w Rzymie, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej w Rzymie, członek Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech.