Młodzi, polonijni aktorzy ponownie w Poznaniu.

14.10.2019 r. ruszają w Poznaniu warsztaty teatralne, skierowane dla młodzieży polonijnej. Wezmą w nich udział dwie grupy teatralne młodych rodaków, w sumie 16 osób. Pierwsza grupa (8 osób) to członkowie teatru „Bez Paniki”, działającego pod kierownictwem Katarzyny Pelikan, przy Polskim Towarzystwie Szkolnym „Oświata” w Berlinie, a druga (również 8 osób), to uczniowie zaangażowani w teatr, których opiekunem jest Natalia Łojko, z Polskiej Szkoły Społecznej im. króla Stefana Batorego z Grodna.

Zajęcia teatralne dla grupy polonijnej z Berlina odbędą się w dniach 14-19 października, natomiast grupa z Grodna swoje zajęcia mieć będzie w dniach 3-8 listopada br.

Warsztaty dla obu grup poprowadzą instruktorzy z Akademii Sztuk Scenicznych w Poznaniu: Magdalena Zadel, absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu  i Maciej Zakrzewski, aktor, animator, fotograf, muzyk.

 

Program warsztatów (12 godzin zajęć warsztatowych), obejmuje m.in. zadania aktorskie, pracę z tekstem, pracę nad rolą, dykcję i emisję głosu, świadomość ciała, autoprezentację. Grupa z Berlina będzie pracować również nad scenariuszem sztuki pt. ” Baśń o grającym Imbryku” Marty Guśniowskiej, cenionej autorki sztuk dla dzieci i młodzieży. Młodzi adepci teatru pragną wystawić te sztukę jeszcze tej jesieni w Berlinie.

 

Program warsztatów uzupełni część turystyczno-kulturalna na który złoży się: zwiedzanie kulis Teatru Wielkiego, dwa przedstawienia w Teatrze Animacji, spotkanie z uczniami szkoły „Łejerów”, czyli Szkoły Podstawowej nr 83 im. Emilii Waśniowskiej w Poznaniu, jedynej szkoły w Polsce posiadającej profesjonalny teatr oraz zwiedzanie Poznania, projekcje filmów i rekreację w aquaparku.

 

Zajęcia warsztatowe będą odbywać się w poznańskim Domu Polonii.

 

Dariusz Łukaszewski

SWP O/Wielkopolski

Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN na realizacje zadania: „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”

Konferencja Ewaluacyjno – Programowa ODNSWP w Ostródzie

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP działa na rzecz polskich środowisk nauczycielskich na całym świecie. W swoich działaniach dba o rozwój kompetencji dydaktycznych i pedagogicznych wśród środowisk nauczycielskich na całym świecie, jak również o wzmacnianie poczucia łączności Polonii i Polaków za granicą z tradycją i kulturą polską. W trosce o najwyższą jakość podejmowanych działań i budowanie dobrej współpracy z partnerami polonijnymi, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska organizuje coroczne konferencje ewaluacyjno-programowe.

W dniach 1-3 grudnia 2017 r. w Domu Polonii w Ostródzie odbyła się kolejna już Konferencja Ewaluacyjno – Programowa. W tegorocznej edycji wzięło udział około 40 przedstawicieli partnerów polonijnych ODN Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Konferencję rozpoczął prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, dyrektor ODNSWP p. Dariusz Piotr Bonisławski, który uroczyście powitał przybyłych Gości wyrażając nadzieję na kontynuowanie pozytywnej współpracy i budowanie przyszłych działań na rzecz polskich i polonijnych środowisk na świecie.

Pierwszego dnia uczestnicy mieli również możliwość wzięcia udziału w spotkaniu z panią Beatą Ciężką, członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, która w  formie warsztatowej przestawiła zagadnienie ewaluacji i jej roli w podnoszeniu jakości pracy szkół i placówek polonijnych.

Drugi dzień konferencji został w całości poświęcony programom zrealizowanym przez ODNSWP oraz placówki współpracujące w roku 2017. Dyrektor programowy ODN SWP, p. Katarzyna Czyżycka przedstawiła sprawozdanie merytoryczne ze przeprowadzonych działań. Wybrane elementy programu wsparcia metodycznego zostały przedstawione przez koordynatorów i omówione podczas paneli dyskusyjnych.

Akademia Dwujęzyczności. Folkowe inspiracje w nauczaniu polonijnym. Edycja I Chicago.

Dział wsparcia on-line w ofercie ODN SWP na 20117 i perspektywy rozwoju.

Lokalne Ośrodki Metodyczne.

Staże krajowe i zagraniczne – droga do polonijnych szkół ćwiczeń?

Razem dla Edukacji, czyli Rodzina Polonijna.

Omówiono także projekty wspomagające proces edukacyjny, m.in. konkurs „Kresy”, dyktando polskie w USA, konkurs „Śladami Polaków w…”, które cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników.

Dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego, dr Michał Bogacki przedstawił propozycję powstającego podręcznika do nauki historii, który  będzie mógł być z powodzeniem stosowany przez nauczycieli w polonijnych placówkach oświatowych. Dyrektor programowy ODN SWP Katarzyna Czyżycka zaprezentowała Gościom najnowsze wydanie Kwartalnika metodycznego „Uczymy, jak uczyć” oraz zbiór scenariuszy lekcji dla dzieci migrujących.

Ostatni dzień konferencji zrealizowany został w formie warsztatowej. Organizatorzy i zaproszeni Goście wspólnie opracowywali propozycję programu wsparcia oświaty polonijnej na rok 2018. Szczególnie wyraźnie odnoszono się do potrzeby wsparcia metodycznego w postaci szkoleń stacjonarnych i onlinowych, a także do organizacji kolejnych staży naukowych.

Wyrażamy nadzieję, że Konferencja Ewaluacyjno-Programowa ODN SWP pozwoliła na przybliżenie głównych kierunków działań ODN, pokazanie Gościom możliwości wsparcia oświaty polonijnej i polskiej za granicą. Pragniemy także, aby obrady i dyskusje prowadzone podczas tegorocznej edycji Konferencji zaowocowały efektywną współpracą na polu wsparcia edukacyjnego środowisk polonijnych i polskich.

W ramach działań ODN SWP w roku 2017 ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej zrealizowano: szkolenia doskonalnące dla nauczycieli polonijnych i polskich, staże metodyczne, projekt „Razem dla Edukacji”. Ze środków Senatu RP zrealizowano projekt konkursu „Śladami Polaków w…”, „Z matematyką przez świat” oraz projekt kwartalnika metodycznego „Uczymy, jak uczyć” oraz obozy w ramach akcji „Lato z Polską”.

I Festiwal Partnerstw w Ostródzie za nami

W dniach 30.11. – 02.12.2017 r. w Ostródzie odbyła się I edycja Festiwalu Partnerstw, którego głównym organizatorem był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP. W Festiwalu udział wzięły 24 placówki edukacyjne z Polski i 22 placówki polskie działające poza krajem, reprezentowane przez dyrektorów i nauczycieli ale wśród uczestników byli również obecni przedstawiciele samorządów oraz władze organizacji polonijnych, w sumie ponad 120 osób z 10 krajów. Głównym celem przedsięwzięcia było połączenie ze sobą szkół, aby tworzyć nowe kreatywne projekty.

Inauguracja Festiwalu miała miejsce na Zamku Krzyżackim w Ostródzie i rozpoczęła się przemówieniem prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska – Dariusza Piotra Bonisławskiego. Podkreślał on jak ważne jest zawieranie partnerstw pomiędzy szkołami oraz jak duże znaczenie ma wydarzenie, w którym możemy brać udział ponieważ to właśnie poznanie się i nawiązanie współpracy jest najważniejsze w realizacji projektów partnerskich. Następnie miała miejsce debata pod hasłem „Partnerstwo na rzecz edukacji”. W debacie udział wzięli także:

– Katarzyna Radomska, prezes Stowarzyszenia Daskalia – Centrum Kultury i Języka Polskiego w Leuven,

– Grażyna Chojnowska, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 12 w Legionowie,

– Paweł Białecki,  wicestarosta Powiatu Zachodnio-Warszawskiego,

– Czesław Najmowicz, burmistrz Ostródy.

Wszyscy prelegenci zgodnie przyznawali, że partnerstwo jest dla nich bardzo ważne, choć dla każdego z innego powodu. G. Chojnowska podkreślała, że jest to doskonała okazja do czerpania inspiracji i wdrażania nowych pomysłów ale te możliwość doskonalenia zawodowego kadry. Przedstawiciele szkół polonijnych mówili, że dzięki projektom partnerskim ze szkołami polskimi ich uczniowie mają okazję rozmawiać po polsku z rówieśnikami, co nie zawsze jest łatwe i możliwe. P. Białecki, wicestarosta, oraz C. Najmowicz, burmistrz, wskazywali na aspekt promocji miast i regionów, w których projekty są lub mogą być realizowane. Postulowali także o włączenie w realizacje projektów społeczności lokalnych .

Po debacie dzieci ze szkoły im. J. Kraszewskiego w Wilnie, szkoły im. S. Konarskiego w Wilnie i szkoły podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie wspólnie zagrały koncert andrzejkowy. Wróżbom i dobrej zabawie nie było końca. Dzieci do koncertu zostały przygotowane przez p. Janinę Stupienko, p. Teresę Andruskievic i p. Annę Chmielewską i to był przykład doskonałego partnerstwa trzech szkół.

Drugi dzień festiwalu upłynął pod znakiem targów szkół. W gościnnej hali sportowej SP1 w Ostródzie wszystkie szkoły biorące udział w Festiwalu mogły zaprezentować swoje stoiska. W ten sposób goście przemieszczając się pomiędzy stolikami szukali swoich potencjalnych partnerów. W tym samym czasie na scenie zaprezentowali się m.in. uczestnicy projektu „Aktywni i w partnerstwie”, którzy przez ostatnie dwa miesiące pracowali projektami w swoich szkołach. Efektem ich działań były filmy, książki, obrazki dzieci, które połączyły szkoły polonijno – polsko – polonijne.

Nie zapomnieliśmy także o projekcie „Razem dla Edukacji” koordynowany przez Podlaski Oddział SWP w Białymstoku. Karolina Szymborska, koordynatorka, przedstawiła zebranym cele i założenia tego największego partnerstwa edukacyjnego SWP. Poinformowała także, że już na początku roku na stronie wspolnotapolska.org.pl pojawią się nowe wnioski do projektu i szkoły będą mogły działać od 1.09.2018 w nowych partnerstwach.

Po obiedzie hala sportowa zmieniła się w pracownię warsztatową. Katarzyna Lipka – Szostak, trener prowadzący tę część festiwalu – najpierw zaproponowała uczestnikom tzw. szybkie randki, by potem przejść do zagadnień budowania projektów oraz ich prawidłowego przebiegu. Całość zakończył warsztat trzeciego dnia dotyczący ewaluacji projektów.

Zamiast podsumowania

„Kiedy zaczynasz coś robić i robisz to wspólnie, to od razu widzisz jakie zachodzą zmiany w uczniach. Zmiany w obcowaniu, zmiany w stosunku jeden do drugiego, zmiany w pojmowaniu tożsamości narodowej.” – mówi Vincenta Dziugiewicz z Gimnazjum w Trokach – uczestniczka Festiwalu.

„Partnerstwa szkół to nie tylko nauka języka, kultura i tradycja. Oprócz tego rozwijamy talenty, zainteresowania. Staramy się pokazywać to, co warto w życiu robić, żeby osiągnąć sukces.” – mówił prezes SWP Dariusz Piotr Bonisławski.

Festiwal Partnerstw odbył się w po raz pierwszy, ale wiele wskazuje na to, że zgodnie z prośbą uczestników wydarzenia, ODN SWP postara się kontynuować ten projekt w kolejnych edycjach.

Dziękujemy Państwu za przybycie i zaangażowanie!

Laureaci „Śladami Polaków w…” w Polsce

We wrześniu ogłosiliśmy konkurs dla dzieci polonijnych z Francji, Hiszpanii, Węgier i Włoch pt. „Śladami Polaków w…”. Konkurs miał na celu poszerzenie wiedzy o Polakach mieszkających w danym kraju. W konkursie wzięło udział ponad 100 uczniów, a finaliści zostali zaproszeni do Polski na kilkudniowy pobyt.

W dniach 9 – 14 listopada odbył się finał konkursu, który obejmował pobyt edukacyjny w Polsce. 25 laureatów wraz z opiekunami mogło skorzystać ze specjalnie przygotowanego programu zawierającego wycieczki edukacyjno-turystyczne oraz warsztaty. Tych kilka spędzonych wspólnie dni było dla uczestników okazją do nauki i doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, zgłębiania poczucia tożsamości narodowej, jak również wymiany doświadczeń z rówieśnikami z Włoch, Francji, Węgier i Polski.

Pierwszego dnia pobytu uczniowie ze szkół polonijnych z Paryża, Neapolu, Rzymu i Budapesztu odwiedzili swoich rówieśników ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie, gdzie wspólnie z opiekunami wzięli udział w uroczystym apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Dla wielu z nich wizyta w polskiej szkole była dużym przeżyciem i pozwoliła na integrację z rówieśnikami z Polski.

Sobota była szczególnie aktywnym i efektywnym dniem dla uczestników. Wzięli oni udział w warsztatach filmowych „One-shot”, podczas których pod przewodnictwem animatorów przygotowali interpretacje filmowe legend polskich – Świtezianki, o Bazyliszku, a także o Białej Damie. Efekty pracy grupowej przedstawione zostały na uroczystej gali. Zostały wręczone nagrody za najlepszą pracę. Zgodnie z decyzją jury główną nagrodę przyznano filmowi „VLOG z Bazyliszkiem”, zrealizowanemu w murach krzyżackiego zamku w Ostródzie.

Czytaj dalej Laureaci „Śladami Polaków w…” w Polsce

Szkolenie metodyczne w Iwoniczu-Zdroju dla nauczycieli polonijnych z Ukrainy

 

W dniach 17.11 – 21. 11. 2017 r. w Iwoniczu-Zdroju odbędzie się szkolenie dla 25 nauczycieli ze Wschodu (Ukrainy), pt. Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli języka polskiego i uczących w języku polskim.

Liczba godzin dydaktycznych: 25

Program szkolenia:

Szkolenie zostało podzielone na trzy bloki tematyczne:

I – Dwujęzyczność w nauczaniu języka polskiego jako obcego

II – Metody aktywizujące w nauczaniu języka polskiego

III – Historia, geografia, kultura Polski w nauczaniu szkół polskich i polskojęzycznym
w krajach post-radzieckich

Treści programowe:

 1. Dwujęzyczność.
 2. Certyfikacja.
 3. Standardy wymagań egzaminacyjnych poziomujących znajomość języka polskiego jako obcego
 4. Uczenie się i nauczanie języka jako obcego.
 5. Tworzenie przykładowych szkiców konspektowych.
 6. Wybrane metody aktywizujące.
 7. Tworzenie własnych projektów .
 8. Planowanie lekcji. Scenariusz/ konspekt  lekcji.
 9. Opracowanie przykładowych scenariuszy lekcji.
 10. Wybrane zagadnienia z zakresu historii, geografii, kultury Polski w nauczaniu polskim
  i polsko-języcznym na Wschodzie ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy.
 11. Praktyczne tworzenie własnych projektów edukacyjnych.
 12. Planowanie i wprowadzanie treści z zakresu historii, kultury, geografii, itp., korelacje treściowe w praktyce.

Główne cele szkolenia:

 • Zapoznanie z pojęciem dwujęzyczności;
 • Zapoznanie z różnymi sposobami oraz stopniami nauki języka polskiego jako obcego;
 • Zapoznanie z systemem certyfikacji języka polskiego jako obcego;
 • Zapoznanie z opisem kompetencji w języku polskim jako obcym na poszczególnych poziomach biegłości językowej;
 • Zapoznanie z metodami aktywizującymi na lekcjach języka polskiego;
 • Zapoznanie z efektywnym planowaniem lekcji;
 • Zapoznanie uczestników z istniejącymi możliwościami korelacji przedmiotowej na styku języka polskiego – historii – geografii i kultury polskiej w nauczaniu polskim
  i polskojęzycznym.

Prowadzący: dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. UR; dr Barbara Januszkiewicz; dr Rafał Mazur

Szkolenie organizowane przez Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania: „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim”.

 

 

 

„Z matematyką przez świat” – relacja uczestników międzynarodowego obozu matematycznego

„Jestem dobry z matmy… :)”

Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki.

R. Bacon

Chce się dodać „do dziecięcych serc polonijnych z różnych zakątków Europy”. 8-14 października 2017 roku w Olsztynie miał miejsce II etap Międzynarodowego Kunkursu „Z matematyką przez świat” organizowany przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Ośrodek Doskonalenia Nauczecieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na turniej przyjechały dzieci polonijne z Litwy, Ukrainy, Polski oraz Irlandii, które pokazały wysokie wyniki w I etapie Konkursu. Wśród uczestników znalazł się uczeń naszej szkoły sobotnio-niedzielnej Andrzej Popierniak.  W ciekawy, niezwykły sposób poprzez zabawy i eksperementy organizatorzy potrafili zapoznać dzieci z takimi trudnymi zagadnieniami matematycznymi jak pierwiastki, Metoda Monte Carlo (teoria prawdopodobieństwa), tajemnice „zera”, złote i srebrny liczby matematyki itp. Ogromną popularnością czieszyła się walka sumo dwóch robotów sterowanch przez uczestników. Cały ten program miał na celu przygotować dzieci do najważniejszego dnia – Dnia Konkursu, podczas którego one rozwiązywały dość trudne zadania, a potem oczekiwały na rezultaty. W tym momencie nie możemy się nie pochwialić, ponieważ uczeń naszej szkoły Andrzej Popierniak wykazał się nieprzeciętną wiedzą i zajął I miejsce.

Ale nie tylko matematyką jedyną zyli uczestnicy przez te dni. Nie zapomnieli organizatorzy o rozrywkach. Kręgle, zumba, Centrum Eksperement czy zwiedzanie Gdańska, to wszystko pozwoliło cudownie spędzić czas razem.

W końcu chcielibyśmy z całego serca podziękować organzatorom za wszystko, co oni zrobili, żeby zrealizować ten wspaniały projekt. Nasze dzieci nie tylko rozszerzyły swoją wiedzę matematyczną czy stały się mądrzejsze, a jeszcze poznały swoich rowieśników z różnych miejsc i zrozumiały, że należą do jednej wspólnej rodziny – rodziny polonijnej!

Swietłana Zajcewa-Wełykodna

 

Zdjecia: Swietłana Zajcewa-Wełykodna,

Marianna Brzozowska (Polska Szkoła Sen w Dublinie)

„Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą”.