Dokumenty programowe LOM

PROFIL DORADCY 

LOKALNEGO OŚRODKA METODYCZNEGO

 1. Nauczyciel j. polskiego, historii, geografii, edukacji wczesnoszkolnej lub logopeda, psycholog, pedagog (w szczególnych przypadkach istnieje możliwość dopuszczenia osoby o innym wykształceniu).
 2. Osoba pracująca w szkole polonijnej przynajmniej od 3 lat, lubiąca swoją pracę i mająca w niej dobre efekty.*
 3. Osoba gotowa do poszerzania swojej wiedzy w ramach szkoleń wewnętrznych realizowanych przez ODNSWP.
 4. Osoba mająca dobry kontakt z ludźmi.
 5. Osoba kreatywna, znająca i potrafiąca stosować aktywne, skuteczne i atrakcyjne metody i formy nauczania dzieci dwujęzycznych.

Do zadań Doradcy należy:

 1. Reprezentowanie ODN SWP na terenie danego kraju.
 2. Współpraca z placówkami dyplomatycznymi oraz organizacjami polonijnymi działającymi w obszarze oświaty na terenie danego kraju lub regionu w zakresie badani potrzeb i ich zaspokajania
 3. Opracowywanie kontraktu regulującego szczegółowe zasady współpracy z przedstawicielami organizacji polonijnych w danym kraju lub regionie.
 4. Tworzenie baz danych nauczycieli, trenerów i metodyków z terenu danego kraju lub regionu.
 5. Wspieranie nauczycieli szkół  polonijnych lub szkół polskich z zagranicy poprzez informowanie ich o sposobach i możliwościach uzyskania pomocy metodycznej, finansowej czy organizacyjnej ze strony instytucji polskich.
 6. Przygotowywanie i prowadzenie – w miarę potrzeb – krótkich form szkoleniowych.
 7. Posiadanie i udostępnianie wiedzy na temat pojawiających się nowych  aktów prawnych, wydawnictw czy opracowań przydatnych w pracy nauczycieli polonijnych.
 8. Pomaganie w organizacji pomocy metodycznej, badań czy ewaluacji  realizowanych na obszarze ich działania przez ODNSWP.
 9. Tworzenie planów działań rozwojowych (m.in. wykłady, szkolenia, grupy samopomocy) .
 10. Współredagowanie strony www.ondswp.pl poprzez przesyłanie informacji, artykułów lub innych materiałów tematycznie związanych z zakresem działalności.
 11. Budowanie rozpoznawalności marki poprzez zamieszczanie informacji i promocję działań z wykorzystaniem wszelkich możliwych narzędzi (media, współpracujące organizacje, osoby znaczące itp.).

PROCEDURA POWOŁYWANIA 

LOKALNEGO OŚRODKA METODYCZNEGO

Lokalny Ośrodek Metodyczny może zostać powołany w każdym regionie, w którym pracują nauczyciele polonijni z dziećmi dwujęzycznymi. Doradca metodyczny zarządzający LOMem zostaje powołany w momencie zakończenia procesu szkolenia i stwierdzenia przez ODNSWP, że zostają spełnione wszystkie przesłanki opisane w profilu i zadaniach doradcy. W tym celu będziemy proponować indywidualne ścieżki rozwoju obejmujące:

 • Udział w Akademii Polonijnych Doradców Metodycznych
 • Aktywny udział w konferencji metodycznej zaproponowanej przez ODN SWP przygotowanej m.in. dla kandydatów na doradców.
 • Udział w intensywnym szkoleniu warsztatowym z zakresu umiejętności „miękkich” niezbędnych do zarządzania siecią i pracą nad jej skutecznym rozwojem zorganizowanym przez ODN SWP.
 • Uczestniczenie w szkoleniach on-line (webinaria) dedykowanych tematycznie zagadnieniom związanym z realizacją punktu 4.
 • Opracowanie, uzgodnienie, zaplanowanie budżetu zgodnie z procedurą oraz przeprowadzenie w swoim środowisku minimum dwóch akcji finansowanych przez ODNSWP, jednej szkoleniowej zgodnie z ideą LOM (krótkie szkolenie na wybrany temat przeprowadzone bezpośrednio przez kandydata na doradcę), drugiej w formie projektu edukacyjnego promującego dwujęzyczność polskość, język polski itp., osadzonego w realiach szkoły i / lub szkolenia środowiskowego z udziałem lokalnego eksperta pozyskanego do współpracy. Przygotowane działania powinny muszą się z udziałem koordynatora i / lub specjalisty odpowiadającego za sieć. W indywidualnych przypadkach ODNSWP może odstąpić od uczestnictwa i obserwacji bezpośredniej na rzecz sprawozdania zawierającego elementy ewaluacji.
 • Przygotowanie w formie raportu oraz prezentacji multimedialnej podsumowania realizacji zadań opisanych w pkt 4 (konferencja programowo – ewaluacyjna)
 • Przygotowania propozycji kontraktu, który zostanie zaproponowany do uzgodnienia i podpisania przez organizacje oświatowe działające na terenie projektowanego LOM.

Wszystkie działania powinny zostać przeprowadzone zgodnie z procedurami i wymogami ustalonymi przez ODNSWP. Realizujący projekty i szkolenia otrzymają zarówno środki na ich realizację, jak i wynagrodzenia przewidziane w budżecie na ten cel.

Powyższe podyktowane jest koniecznością zapewnienia pełnej realizacji zadań i założeń LOM uzgodnionych z Ministerstwem Edukacji Narodowej, a tym samym  wpisania ośrodków na listę przedsięwzięć wspierających w maksymalnie profesjonalny i niekonfliktowy sposób istniejące oświatowe organizacje polonijne, szkoły i pojedynczych nauczycieli.

Warto podkreślić, że zarówno proces zapraszania do kolejnego etapu jak i powoływania doradców będzie uwzględniał poziom przygotowania do pełnienia funkcji doradcy oraz lokalne uwarunkowania i potrzeby środowiska, w związku z tym każdorazowo będzie miał charakter indywidualny w rozumieniu formy, miejsca i terminu.

Procedura powoływania Lokalnych Ośrodków Metodycznych ma charakter cykliczny i kandydat na doradcę może przystąpić do niej w dowolnym momencie.

Zapraszamy serdecznie zainteresowane osoby ze środowisk oświatowych do kontaktu i propozycji współpracy z ODN SWP, jak również do bezpośrednich inicjatyw, sugestii i koncepcji pracy przy tworzeniu struktur Lokalnych Ośrodków Metodycznych z wyłonionymi liderami regionalnymi w poszczególnych krajach.

*Termin „praca” występujący  w punkcie 2. profilu doradcy metodycznego ODNSWP odnosi się do formy zatrudnienia i / lub bycia członkiem Rady Pedagogicznej  placówki w przypadku braku formalnego stosunku pracy, co może mieć miejsce w niektórych szkołach  działających na warunkach całkowicie społecznych.