Misją ODN SWP jest wspieranie tożsamości i rozwoju poprzez działanie na rzecz polskich środowisk nauczycielskich na Świecie, rozwijanie kompetencji pedagogicznych, dydaktycznych i społecznych oraz wzmacnianie poczucia łączności z Polską, jej tradycją, historią, kulturą i nauką.

 

Dzięki współpracującej z nami wysoko wyspecjalizowanej kadrze profesjonalistów, realizujemy powyższe zadania łącząc najnowsze badania akademickie z praktycznymi działaniami warsztatowymi, które przekazujemy w formie szkoleń doskonalących dla nauczycieli polonijnych. Naszymi ekspertami są m.in. prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska, która prowadzi badania naukowe obejmujące zagadnienia dotyczące problemów związanych z dysleksją, dwujęzycznością i dysglosją; prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak, kierownik Pracowni Innowacji Dydaktycznych w Instytucie Filologii Polskiej UAM oraz redaktor w czasopiśmie metodycznym „Polonistyka”; dr hab. Piotr Gancarek, adiunkt w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM Uniwersytetu Warszawskiego.

 

W ramach konkursu „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży” w 2015 roku zrealizowano 1091 godzin dydaktycznych i przeszkolono 1363 nauczycieli polonijnych.
Tegoroczna działalność Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP to oprócz 46 zrealizowanych szkoleń i 9 konferencji metodycznych powołanie i wdrożenie do działalności Lokalnych Ośrodków Metodycznych (Anglia, Włochy i Kraje Beneluksu) oraz Akademia Polskości- studium doskonalące „Metodyka wspierania rozwoju dzieci i młodzieży”.
Zakres merytoryczny obejmował zagadnienia metodyki nauczania języka polskiego- dwujęzyczność, wiedzę o kulturze, glottodydaktykę; nowoczesne metody nauczania przedmiotów ojczystych z wykorzystaniem ICT, doskonalenie i profesjonalizację lokalnej kadry na poziomie szkół, krajów i regionów.

 

1

Temat dwujęzyczności-prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska, Kierownik Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju w Instytucie Filologii polskiej UP w Krakowie
Temat dwujęzyczności-prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska, Kierownik Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju w Instytucie Filologii polskiej UP w Krakowie

ODN SWP Uczymy, jak uczyć