Uczymy, jak uczyć: Enter!

„Uczymy, jak uczyć: Enter!” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli
i dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach
którego prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych. W ramach szkolenia każdy nauczyciel będzie brał udział w 32- godzinnych warsztatach online lub stacjonarnych i 8 godzinach zajęć e-learningowych (nauczyciele 4 grup przedmiotowych) lub 35-godzinnych warsztatach online lub stacjonarnych i 5 godzinach zajęć e-learningowych (nauczyciele informatyki).

 

 

Szczegółowy program zajęć umieszczamy poniżej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znajdziecie nas w swoim województwie!

W ramach projektu Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” szkoli nauczycieli w województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, podlaskim, pomorskim, śląskim i warmińsko-mazurskim.

Szkolenia przeznaczone są dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących szkół podstawowych i ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe I stopnia),  w ramach 9 ścieżek:

1. edukacja wczesnoszkolna
2. przedmioty humanistyczne – klasy IV–VIII szkoły podstawowej
3. przedmioty humanistyczne – szkoły ponadpodstawowe
4. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – klasy IV–VIII szkoły podstawowej
5. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – szkoły ponadpodstawowe
6. przedmioty artystyczne – klasy IV–VIII szkoły podstawowej
7. przedmioty artystyczne – szkoły ponadpodstawowe;
8. informatyka – szkoły podstawowe
9. informatyka – szkoły ponadpodstawowe

Szkolenia dla nauczycieli 4. grup przedmiotowych:

ModułTytuł
1Poznaj sieć. Elektroniczne zasoby edukacyjne.
Zasady bezpieczeństwa i współpracy w internecie. Wprowadzenie do szkolenia.
2Lekcja w sieci – dobierz urządzenie, platformę, aplikację.
Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowym i praca w sieci.
3Ze smartfonem na lekcji.
Aktywizujące metody nauczania wspierane technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (TIK)
4Tworzymy własne e-materiały.
Elektroniczne zasoby edukacyjne dla różnych przedmiotów.
5Opracowujemy e-materiały do własnych scenariuszy aktywnych lekcji z TIK – analiza podstawy programowej pod kątem zastosowania TIK we własnym programie nauczania – moduł online.
(Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem TIK. Praca własna online na platformie lekcjaenter.pl).
6Przygotowujemy scenariusze lekcji.
Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem TIK. Praca nad scenariuszami wzbogaconymi o technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK).
7Zajęcia w szkole z własnym scenariuszem z wykorzystaniem TIK
8Omawiamy przeprowadzone zajęcia.
Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych – omówienie obserwowanych zajęć i zaliczenie szkolenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do projektu nauczycieli zgłasza dyrektor szkoły poprzez wypełnienie poniższego formularza. Dyrektor lub inny członek kadry zarządzającej szkołą powinien wziąć udział w projekcie. Serdecznie zapraszamy! 🙂

Projekt realizowany jest w ramach programu

Realizowanego przez

w ramach II edycji konkursu grantowego projektu „Lekcja:Enter” nr umowy o dofinansowanie: POPC.03.01.00-00-0120/18-00, realizowanego przez Fundację Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (III oś priorytetowa „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na
rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).