Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP działa na rzecz polskich środowisk nauczycielskich na całym świecie. W swoich działaniach dba o rozwój kompetencji dydaktycznych i pedagogicznych wśród środowisk nauczycielskich na całym świecie, jak również o wzmacnianie poczucia łączności Polonii i Polaków za granicą z tradycją i kulturą polską. W trosce o najwyższą jakość podejmowanych działań i budowanie dobrej współpracy z partnerami polonijnymi, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska organizuje coroczne konferencje ewaluacyjno-programowe.

W dniach 1-3 grudnia 2017 r. w Domu Polonii w Ostródzie odbyła się kolejna już Konferencja Ewaluacyjno – Programowa. W tegorocznej edycji wzięło udział około 40 przedstawicieli partnerów polonijnych ODN Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Konferencję rozpoczął prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, dyrektor ODNSWP p. Dariusz Piotr Bonisławski, który uroczyście powitał przybyłych Gości wyrażając nadzieję na kontynuowanie pozytywnej współpracy i budowanie przyszłych działań na rzecz polskich i polonijnych środowisk na świecie.

Pierwszego dnia uczestnicy mieli również możliwość wzięcia udziału w spotkaniu z panią Beatą Ciężką, członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, która w  formie warsztatowej przestawiła zagadnienie ewaluacji i jej roli w podnoszeniu jakości pracy szkół i placówek polonijnych.

Drugi dzień konferencji został w całości poświęcony programom zrealizowanym przez ODNSWP oraz placówki współpracujące w roku 2017. Dyrektor programowy ODN SWP, p. Katarzyna Czyżycka przedstawiła sprawozdanie merytoryczne ze przeprowadzonych działań. Wybrane elementy programu wsparcia metodycznego zostały przedstawione przez koordynatorów i omówione podczas paneli dyskusyjnych.

Akademia Dwujęzyczności. Folkowe inspiracje w nauczaniu polonijnym. Edycja I Chicago.

Dział wsparcia on-line w ofercie ODN SWP na 20117 i perspektywy rozwoju.

Lokalne Ośrodki Metodyczne.

Staże krajowe i zagraniczne – droga do polonijnych szkół ćwiczeń?

Razem dla Edukacji, czyli Rodzina Polonijna.

Omówiono także projekty wspomagające proces edukacyjny, m.in. konkurs „Kresy”, dyktando polskie w USA, konkurs „Śladami Polaków w…”, które cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników.

Dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego, dr Michał Bogacki przedstawił propozycję powstającego podręcznika do nauki historii, który  będzie mógł być z powodzeniem stosowany przez nauczycieli w polonijnych placówkach oświatowych. Dyrektor programowy ODN SWP Katarzyna Czyżycka zaprezentowała Gościom najnowsze wydanie Kwartalnika metodycznego „Uczymy, jak uczyć” oraz zbiór scenariuszy lekcji dla dzieci migrujących.

Ostatni dzień konferencji zrealizowany został w formie warsztatowej. Organizatorzy i zaproszeni Goście wspólnie opracowywali propozycję programu wsparcia oświaty polonijnej na rok 2018. Szczególnie wyraźnie odnoszono się do potrzeby wsparcia metodycznego w postaci szkoleń stacjonarnych i onlinowych, a także do organizacji kolejnych staży naukowych.

Wyrażamy nadzieję, że Konferencja Ewaluacyjno-Programowa ODN SWP pozwoliła na przybliżenie głównych kierunków działań ODN, pokazanie Gościom możliwości wsparcia oświaty polonijnej i polskiej za granicą. Pragniemy także, aby obrady i dyskusje prowadzone podczas tegorocznej edycji Konferencji zaowocowały efektywną współpracą na polu wsparcia edukacyjnego środowisk polonijnych i polskich.

W ramach działań ODN SWP w roku 2017 ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej zrealizowano: szkolenia doskonalnące dla nauczycieli polonijnych i polskich, staże metodyczne, projekt „Razem dla Edukacji”. Ze środków Senatu RP zrealizowano projekt konkursu „Śladami Polaków w…”, „Z matematyką przez świat” oraz projekt kwartalnika metodycznego „Uczymy, jak uczyć” oraz obozy w ramach akcji „Lato z Polską”.