W ramach programu wsparcia realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP  w dniach 27.06 – 04.07.2015 mieliśmy przyjemność gościć nauczycieli polonijnych oraz nauczycieli szkół polskich z zagranicy na stacjonarnym szkoleniu Akademii Polonijnych Liderów Metodycznych. Uczestniczyło w  nim 19 nauczycieli z dziesięciu krajów, zarówno ze wschodu jak i zachodu Europy. Nadrzędnym celem tychże działań było zwiększanie samodzielności środowisk lokalnych poprzez przygotowanie profesjonalnej kadry spełniającej rolę doradców, moderatorów zmiany lub mentorów w swoich szkołach i środowiskach. Po zakończeniu pierwszego etapu, zgodnie z ustalonym harmonogramem, przystępujemy do budowy sieci Lokalnych Ośrodków Metodycznych poprzez powołanie liderów regionalnych oraz zapewnienie indywidualnej opieki naszych doradców ODN SWP, w ramach której przewiduje się m.in. regularne konsultacje on-line oraz superrewizję w miejscu działania powołanych LOM-ów.

W drodze badania i analizy potrzeb oraz wniosków wypracowanych podczas szkolenia stacjonarnego, wyłoniliśmy dwie grupy obszarów różniących się nieco poziomem istniejącej struktury oświaty polonijnej, przygotowaniem kadry i doświadczeniem we współpracy z naszym Ośrodkiem. Pierwsza grupa liderów podejmie w najbliższym czasie stosowne kroki celem powołania w miejscach swojej działalności Lokalnych Ośrodków Metodycznych. Z grupą drugą natomiast, która obejmuje pozostałe, uczestniczące w projekcie kraje i osoby wypracujemy indywidualne, dostosowane do potrzeb i możliwości strategie współpracy i rozwoju. Pomocne w tym będą informacje zawarte w ankietach, ale również przekazywane pomysły i inicjatywy, które narodziły się po powrocie z Ostródy. Prosimy zatem wszystkich Państwa o inspirowanie nas swoimi koncepcjami, które mogą wpłynąć na rozwój oświaty polonijnej w miejscach Waszej aktywności.

REGIONALNI LIDERZY LOM

W grupie powołanej do tworzenia Lokalnych Ośrodków Metodycznych znalazły się :

 • Wielka Brytania (Liderzy: Edyta Grodzka, Barbara Łuczyna),

 • Włochy (Lider: Anna Smolińska),

 • Kraje Beneluksu (Liderzy: Ewa Wasińska-Stok, Gabriela Baranowska).

Zamierzeniem ODN SWP jest by proces tworzenia Lokalnych Ośrodków Metodycznych rozpoczął się z końcem wakacji, a wypracowane efekty zostały przedstawione podczas grudniowej konferencji podsumowującej oraz przygotowującej wnioski projektowe na przyszły rok. Kilkumiesięczny okres poświęcony będzie na pracę w środowiskach zamieszkania pod kierunkiem osobistego opiekuna. W przypadku Wielkiej Brytanii i Beneluksu będzie to Pan Sławomir Prusakowski, a w przypadku Włoch i Chicago ( po zakończeniu I etapu w USA, zaplanowanego na wrzesień) Pan Zdzisław Hofman. Jednocześnie będą trwały prace nad organizacją szkoleń i poradnictwa on-line.

ZADANIA POLONIJNYCH LIDERÓW METODYCZNYCH

Polonijni Liderzy Metodyczni po wyposażeniu w stosowną wiedzę oraz uzyskaniu pomocy merytorycznej, organizacyjnej i finansowej,  będą mieli za zadanie m.in.:

 • wspierać nauczycieli szkół  polonijnych lub szkół polskich z zagranicy poprzez informowanie ich o sposobach i możliwościach uzyskania pomocy metodycznej, finansowej czy organizacyjnej ze strony instytucji polskich,

 • prowadzić bieżącą diagnozę potrzeb środowiska, na ternie którego będą działać oraz przekazywać efekty diagnozy do ODNSWP i za jego pośrednictwem do właściwych instytucji państwowych,

 • przygotowywać i prowadzić w miarę potrzeb,  krótkie formy szkoleniowe korzystając ze scenariuszy własnych lub opracowanych przez ODNSWP,

 • posiadać i udostępniać wiedzę na temat oferty szkoleniowej i  konferencyjnej w której mogą brać udział nauczyciele z obszaru działania Lidera,

 • posiadać i udostępniać wiedzę na temat pojawiających się nowych  aktów prawnych, wydawnictw czy opracowań przydatnych w pracy nauczycieli polonijnych,

 • pomagać w organizacji pomocy metodycznej, badań czy ewaluacji  realizowanych na obszarze ich działania przez ODNSWP,

 • współredagować stronę www.odnswp.pl poprzez przesyłanie informacji, artykułów lub innych materiałów tematycznie związanych z zakresem działalności,

 • utrzymywać stały  kontakt z biurem ODNSWP oraz swoim opiekunem merytorycznym.

Powołanie do działalności Lokalnych Ośrodków Metodycznych w swym zamierzeniu ma pełnić długofalową rolę integracyjną oraz wspomagającą nauczycielskie środowiska polonijne- umacniać zarówno struktury oświatowe, organizacje, samodzielne placówki i ośrodki już istniejące, jak również inspirować do powstawania nowych projektów i działań edukacyjnych. Wierzymy, iż merytoryczne wsparcie proponowane w powoływanym kształcie przekładać będzie się na wzrost jakości pracy szkół polskich za granicą oraz wypracowanie sieci wsparcia metodycznego niezbędnego w pracy nauczyciela polonijnego. Zapraszamy serdecznie zainteresowane osoby ze środowisk oświatowych do kontaktu i propozycji współpracy z ODN SWP, jak również do bezpośrednich inicjatyw, sugestii i koncepcji pracy przy tworzeniu struktur Lokalnych Ośrodków Metodycznych z wyłonionymi liderami regionalnymi w poszczególnych krajach.