Praca

KOORDYNATOR PROJEKTU: WOJ. WARMIŃSKO – MAZURSKIE

I. Zapraszamy do złożenia oferty na stanowisko „Koordynator merytoryczny projektu”
w ramach projektu pt. „Uczymy, jak uczyć: Enter!” w ramach grantu „Lekcja Enter” realizowanego przez Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutu Spraw Publicznych finansowanego ze środków Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

II. DANE ZAMAWIĄJĄCEGO
Nazwa organizacji: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP,

Adres: ul. Pieniężnego 6, 11-400 Ostróda
E-mail: odnswp@swp.org.pl , tel. +48 538109597

III. KWALIFIKACJE WYMAGANE (ich niespełnienie oznacza odrzucenie oferty)
1. Co najmniej 2 lata doświadczenia pracy w organizacjach pozarządowych.
2. 2 letnie doświadczenie w koordynowaniu projektów finansowanych ze środków UE lub EOG.

IV. KWALIFIKACJE POŻĄDANE (ich spełnienie stanowić będzie dodatkowy atut oferty na etapie oceny lub preselekcji)
1. Doświadczenie w zarzadzaniu pracą zespołu.
2. Doświadczenie w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznych pracy zespołu i osiąganych rezultatów.
3. Kompetencji komunikacyjne.
4. Zdolności samodzielnej organizacji pracy.

Przedmiotem zamówienia jest
1. Czuwanie nad prawidłową i zgodną z harmonogramem realizacją działań przewidzianych w projekcie,
2. Uczestnictwo w wybranych działaniach/spotkaniach/warsztatach realizowanych w ramach projektu,
3. Wspieranie merytoryczne pracy poszczególnych osób zaangażowanych w projekt,
4. Monitorowanie przebiegu działań projektowych,
5. Dbanie o pracę i rezultaty wysokiej jakości działań realizowanych w ramach projektu,
6. Bieżąca kontrola i ewaluacja projektu,
7. Współpraca i komunikacja z dyrektorem ODN SWP w zakresie realizacji działań merytorycznych,
8. Przygotowanie sprawozdań częściowych i końcowego z realizacji projektu.
9. Praca przez 8 miesięcy w wymiarze 40 h tygodniowo w oddziale SWP w woj. warmińsko – mazurskim

10. Praca na umowę – zlecenie lub umowę o pracę.

11. Stawka do uzgodnienia.

V. KRYTERIA PRESELEKCJI
1. Doświadczenie w zarzadzaniu pracą zespołu.
2. Doświadczenie w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznych pracy zespołu i osiąganych rezultatów.


VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT –CV wraz z załącznikiem należy ofert pocztą elektroniczną należy wysłać do godziny 15.00 dnia 11 czerwca 2021 roku.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim;

Zamawiający odrzuci ofertę:
1) złożoną po terminie;
2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego kwalifikacji wymaganych;
3) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;
5) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia;

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY
Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie kryteriów wskazanych w punkcie VI.
Przewiduje się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

Grant współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”