Program rozwojowy dla szkół

Szkoła nr 10 św. Marii Magdaleny we Lwowie to jedna z dwóch szkół w tym mieście, gdzie na co dzień słychać język polski.

Gimnazjum im. L. Komołowskiego w Połukniu to także placówka, w której dominującym językiem jest polski.

Szkoła we Lwowie znajduje się na Ukrainie, gimnazjum w Połukniu – na Litwie. Łączy je to, że w obu pięć dni w tygodniu uczy się po polsku. Oraz to, że obie zdecydowały się wziąć udział w Programie Rozwojowym dla Szkół przygotowanym przez ODN SWP.

Rozpoczęcie Programu Rozwojowego dla Szkół na Ukrainie odbyło się z udziałem Ministra Jakuba Kowalskiego – Szefa Kancelarii Senatu RP, Dariusza Piotra Bonisławskiego – prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Grzegorza Seroczyńskiego – dyrektora Biura Polonijnego Senatu RP

Tydzień w połowie maja był bardzo pracowity dla Beaty Ciężkiej – eksperta ODN SWP zajmującego się ewaluacją. Poniedziałek i wtorek spędziła w szkole św. Marii Magdaleny, by w środę polecieć do Połuknia i pracować tam do piątku. W obu szkołach przeprowadziła szczegółową analizę potrzeb. Były rozmowy z rodzicami, samorządem uczniowskim, radą pedagogiczną i wreszcie – dyrekcją szkoły. Były spotkania ze środowiskiem lokalnym, aby porozmawiać o wizerunku szkoły w społeczności. Były szczegółowe analizy dokumentów szkolnych: misji i wizji szkoły, programów edukacyjnych, wychowawczych, wyników nauczania, inwentaryzacji wyposażenia szkoły m.in. w środki dydaktyczne. Były badane także potrzeby szkoleniowe nauczycieli.

Program Rozwojowy dla Szkół w Gimnazjum im. L. Kołomowskiego w Połukniu rozpoczął Dariusz Piotr Bonisławski – prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska

Teraz powstaje szczegółowy raport. Na podstawie tegoż jesienią do obu szkół pojadą trenerzy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP szkolić kadrę. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” postara się także w jak największym stopniu zaspokoić potrzeby materialne obu szkół: doposażyć placówki w potrzebne materiały dydaktyczne, edukacyjne. Będą złożone także wnioski inwestycyjne na przyszły rok, jeśli konieczne są remonty sal lub innych pomieszczeń szkolnych.

Badanie analizy potrzeb w gronie dyrekcji Szkoły nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie prowadzi Beata Ciężka

Zimą do szkół znów pojedzie Beata Ciężka i przeprowadzi pierwszą ewaluację. Druga nastąpi w przyszłym roku. Jeżeli wypadnie prawidłowo, szkoła uzyska miano „Szkoły z certyfikatem” i będzie wzorem dla innych placówek.

Spotkanie ze społecznością lokalną w Połukniu. Od lewej: Beata Ciężka, Jarosław Narkievicz – poseł na sejm litewski oraz Renata Krasowska z gimnazjum w Połukniu.

Całość realizacji programu możliwa jest dzięki środkom z Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą (doposażanie placówek) oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach zadania doskonalenia nauczycieli polonijnych (analiza potrzeb szkół, szkolenia dla nauczycieli polonijnych oraz ewaluacja).

Szkoły, które chciałyby przystąpić do Programu Rozwojowego prosimy o kontakt: odnswp@gmail.com