Razem dla Edukacji – IV edycja

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP zapraszają do wzięcia udziału w IV edycji konkursu  realizowanego przez nasze Stowarzyszenie pod hasłem „Razem dla Edukacji” na lata 2020-21. Jego przedmiotem jest współpraca polskich szkół ze szkołami funkcjonującymi w systemach oświaty innych państw prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim.

Celem konkursu jest wsparcie integracji dzieci i młodzieży polskiej zamieszkałych za granicą z dziećmi i młodzieżą w kraju poprzez realizację przedsięwzięć edukacyjnych o tematyce będącej przedmiotem zainteresowań obu stron, umożliwiających dzieciom i młodzieży polskiej za granicą doskonalenie znajomości języka polskiego i poznanie Polski, dzieciom i młodzieży szkół w Polsce polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, a nauczycielom wymianę wiedzy i doświadczeń dydaktyczno-wychowawczych.

Jak w poprzednich latach jedna para szkół maksymalnie może starać się o kwotę 40 000 zł w każdym roku kalendarzowym realizacji zadania. Kosztorys oferty musi zawierać szczegółowy budżet działań prowadzonych przez każdą parę szkół w poszczególnych latach.

Uwaga! W Konkursie nie mogą brać udziału szkoły i placówki z III Edycji Razem dla Edukacji.

Obszary wspólnych przedsięwzięć obejmują działania:
a) artystyczne o tematyce związanej z kulturą, sztuką, tradycją polską, np. wystawienie spektaklu teatralnego, przygotowanie projektu fotograficznego, pantomima, grafika, ceramika, wystawy itp.
b) związane z historią, np. realizacja wspólnych lekcji i projektów historycznych, w tym metodami edukacji pozaformalnej, np. udział w grach miejskich, konkursach, warsztatach,
c) doskonalące znajomość języka polskiego, np. warsztaty dziennikarskie, metodyczne, zajęcia językowe, teatralne, wspólne konkursy, gry planszowe i miejskie, escape roomy
d) doskonalące znajomość geografii – wycieczki dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia do historycznych „miejsc pamięci” oraz interesujących krajobrazowo w Polsce,
e) mające na celu wypracowanie innowacyjnych materiałów edukacyjnych i wymianę dobrych praktyk (scenariuszy lekcji, gier terenowych, planszowych, quizzów, komiksów, e-booków, publikacji dzieci i nauczycieli, aplikacji itp.)

3) Współpraca szkół może być realizowana przez:
a) współpracę online przy pomocy istniejących portali, stron internetowych i mediów społecznościowych, które umożliwiają współpracę pomiędzy szkołami, uczniami i nauczycielami,
b) wyjazdy uczniów i nauczycieli do partnerskich szkół, w tym śródroczną wymianę międzyszkolną uczniów,
c) wspólną organizację konkursów, zawodów i olimpiad;
d) udział w ważniejszych uroczystościach szkolnych.

Beneficjentami końcowymi są:
1) uczniowie do ukończenia 18 roku życia uczący się języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
a) szkoły funkcjonujące w systemach oświaty innych państw, (nie mogą to być szkoły polskie działające przy konsulacie oraz szkoły, które uczestniczyły w III edycji projektu).
b) organizacje społeczne Polaków za granicą;
2) uczniowie szkół w Polsce;
3) nauczyciele szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych Polaków za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim oraz szkół w Polsce.

Prosimy o nadsyłanie wniosków konkursowych do 21 października 2019 r. Szkoły, które potrzebują pomocy w znalezieniu partnera prosimy o wcześniejszy kontakt z biurem Podlaskiego Oddziału SWP lub przejrzenie bazy szkół chętnych do realizacji partnerstw edukacyjnych http://wspolnotapolska.org.pl/szkola60/baza_szkol.php.

Wiadomość powinna zawierać następujące informacje:

1. Nazwa i adres szkoły (polskiej i za granicą)
2. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za projekt w każdej szkole wraz z adresem mailowym i/lub telefonem
3. Informację czy szkoła potrzebuje pomocy w znalezieniu placówki partnerskiej. Jeśli szkoła ma partnera prosimy o zgłoszenia wspólne.
4. Formularz zgłoszeniowy i materiały do opisu planowanych działań oraz kosztorys.

Termin nadsyłania wniosków konkursowych dotyczących Państwa propozycji programów współpracy ze szkołami z zagranicy oraz Państwa kosztorysu upływa 21 października 2019r. W związku z dużym zainteresowaniem ubiegłorocznym konkursem oraz bardzo wysokim poziomem merytorycznym, zastrzegamy sobie wybór najciekawszych programów partnerstw.

Materiały prosimy przesłać drogą mailową na adres rodzinapolonijnaswp@gmail.com.

Pytania dotyczące konkursu proszę kierować do p. Karoliny Szymborskiej – Koordynator Projektu „Razem dla Edukacji”  z Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku (telefon kontaktowy  do biura Podlaskiego Oddziału SWP +4885 7325822).

Termin składania ofert mija: 21 października 2019 r.

Kliknij aby pobrać regulamin_Razem_dla_Edukacji_IV
Kliknij, aby pobrać wzór_Listu_intencyjnego
Kliknij aby pobrać wzór kosztorysu
Kliknij, aby pobrać wzór_zgoszenia_projektu_Razem_dla_Edukacji