Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska ma zaszczyt zaprosić nauczycieli polonijnych na dwa staże językowo – metodyczne do Szkolnych Punktów Konsultacyjnych w Rzymie i w Wiedniu.

Każdy staż to zarówno hospitacje lekcji prowadzonych przez nauczycieli SPK i metodyków ODN SWP, jak i udział w warsztatach mających na celu podniesienie kompetencji z zakresu aktywizujących metod nauczania i pracy nad wszystkimi komponentami języka mniejszościowego: rozumienia, mówienia, czytania i pisania. Udoskonalą Państwo także swój warsztat pracy m.in. poprzez umiejętność budowania konspektów i scenariuszy lekcji w oparciu o metody wprowadzone podczas zajęć. Dzięki wymianie doświadczeń z nauczycielami Szkolnych Punktów Konsultacyjnych, będą Państwo w stanie jeszcze lepiej przygotować się do każdej lekcji uwzględniając indywidualne cele ucznia i jego poziom językowy. Staże przygotują Państwa do jeszcze lepszej pracy w swoich szkołach, a co za tym idzie, do podniesienia jakości nauczania w placówce, co skutkować będzie podniesieniem wskaźnika frekwencji uczniów w szkołach.

Wszyscy uczestnicy zostaną wyposażeni w elektroniczną wersję wypracowanych materiałów oraz zagadnień omawianych w ramach doskonalenia. Kurs kończy się otrzymaniem świadectwa doskonalenia zawodowego, wydanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Staż w Wiedniu odbywa się w dniach 21 – 25.11.2017

W ramach stażu

1. wyposażymy uczestników w umiejętność nowoczesnego i skutecznego nauczania w oparciu o współczesne kanony wiedzy na temat procesu uczenia się, zajęcia warsztatowe

2. udoskonalimy Państwa wiedzę i umiejętności z zakresu nauczanego przedmiotu oraz j.polskiego

3. pokażemy jak wspomóc uczniów z identyfikacją z ojczystą tradycją

4. rozwiniemy umiejętności nauczania z zastosowaniem nowoczesnych metod i technologii,

5. pokażemy metody i formy angażujące grupę w proces uczenia się

6. udoskonalimy Państwa wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii rozwojowej, w tym rozpoznawania potrzeb uczniów, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi

Aby zakwalifikować się na staż należy wypełnić poniższy formularz rekrutacyjny do dnia 25.10.2017 roku. Informacje o zakwalifikowaniu się na staż zostaną przesłane do dnia 04.11.2017 r.

Staż finansowany jest z środków Ministerstwo Edukacji Narodowejw ramach zadania „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”.