Statut

STATUT

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Stowarzyszenia Wspólnota Polska

 Rozdział I

Nazwa, rodzaj, zasięg, siedziba oraz cele i zadania placówki

§ 1

 1. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, zwany w dalszej części statutu „Ośrodkiem” jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie:

1) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2016 r. poz. 1591),

2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2019 r w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 poz. 1045)

3) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  – Prawo Oświatowe  ( Dz.U. 2019 r. poz. 1148)

4) niniejszego statutu,

5) innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Zmiana przepisów określonych w ust.1 pkt.1), 2) i 3) nie wymaga zmiany niniejszego Statutu. Zmienione przepisy stosowane są na mocy samego prawa.

§ 2

Ośrodek ma ogólnokrajowy zasięg działania, a jeżeli wymaga tego szczególne zadanie związane z realizacją  celów statutowych Stowarzyszenia, również poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym tam prawem.

§ 3

Siedzibą Ośrodka jest Dom Polonii w Ostródzie ul. Pieniężnego 6.

§ 4

 1. Ośrodek tworzy, prowadzi, przekształca i likwiduje Stowarzyszenie Wspólnota Polska, zwane dalej „Stowarzyszeniem” jako organ prowadzący (zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, jako Organizacja Pożytku Publicznego – KRS: 0000034914).
 2. Ośrodek jest tworzony, przekształcany oraz likwidowany na podstawie uchwał Rady Krajowej.
 3. W imieniu Stowarzyszenia funkcje organu prowadzącego realizuje Zarząd Oddziału Warmińsko-Mazurskiego, zwany dalej Zarządem.

§ 5

Ośrodek utrzymuje się w ramach środków pochodzących z grantów projektowych,  własnej – odpłatnej działalności statutowej oraz dotacji  organu prowadzącego i jego jednostek.

§ 6

Celem Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie działań wspomagających szkoły, doskonalenia nauczycieli szkół publicznych, szkół niepublicznych, placówek oświatowych,  pracowników administracji rządowej i samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki nauczania w środowiskach polonijnych i polskich poza granicami kraju.

§ 7

Do zadań Ośrodka należy:

 1. Inspirowanie, organizowanie i prowadzenie form doskonalenia zawodowego nauczycieli
  i kadry kierowniczej szkół i placówek ze szczególnym uwzględnieniem oświaty polonijnej, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń, uwzględniających specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć oraz dotyczących ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych nauczyciela.
 2. Badanie oczekiwań i potrzeb środowisk oświatowych w Polsce i zagranicą,
 3. Ewaluowanie prowadzonych działań oraz sporządzanie raportów dla stosownych instytucji.
 4. Prowadzenie wsparcia dla szkół, doradztwa i konsultacji on-line w zakresie, metodycznym, językowym, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz prawno- administracyjnym.
 5. Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.
 6. Opiniowanie  projektów rozwiązań prawnych dotyczących oświaty polonijnej na potrzeby środowiska oraz instytucji współpracujących.
 7. Recenzowanie wydawnictw metodycznych, dydaktycznych i innych przeznaczonych dla nauczycieli i środowisk polonijnych.
 8. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 9. Wspieranie procesu powstawania polonijnych szkół społecznych.

§ 8

Ośrodek realizuje swoje zadania poprzez formy zbiorowego doskonalenia, konsultacji i doradztwa oraz  doskonalenie on-line za pośrednictwem własnej platformy edukacyjnej.

§ 9

Ośrodek prowadzi doskonalenie nauczycieli na podstawie planów i programów doskonalenia opracowanych  przez Dyrektora Ośrodka, we współpracy z Zarządem i przez Zarząd zatwierdzonych.

§ 10

 1. Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem sprawuje Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty.
 2. Dyrektor Ośrodka sporządza roczny plan pracy oraz sprawozdanie z jego realizacji i przedstawia go Warmińsko – Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty w terminie do dnia 30 września następnego roku.

Rozdział II

Organizacja Ośrodka

§ 11

Strukturę organizacyjną Ośrodka stanowią:

 1. Dyrektor Ośrodka,
 2. Dział Programowania i Analiz,
 3. Dział Organizacji Szkoleń,
 4. Filie Terenowe.

§ 12

Dyrektor Ośrodka może powoływać zespoły do zadań – sekcje.

§ 13

Dyrektorów działów, Kierowników Filii Terenowych oraz Kierowników zespołów powołuje Dyrektor Ośrodka.

§ 14

Obsługę administracyjno-księgową Ośrodka zapewnia Oddział Warmińsko – Mazurski Stowarzyszenia.

Rozdział III

Kwalifikacje, zakres zadań i kompetencji pracowników Ośrodka.

§ 15

 1. Wymagane kwalifikacje Dyrektora Ośrodka:
  1. wykształcenie wyższe – pedagogiczne,
  2. co najmniej 5- letni staż pracy,
  3. doświadczenie w doskonaleniu nauczycieli,
  4. doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym.
 2. Dyrektor kieruje działalnością Ośrodka.
 3. Funkcję Dyrektora Ośrodka powierza i z funkcji tej odwołuje organ prowadzący.
 4. Dyrektor jest przełożonym pracowników Ośrodka w rozumieniu kodeksu pracy.
 5. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:
  1. ustalanie głównych kierunków działania, planów pracy oraz sprawozdawczości Ośrodka,
  2. zatwierdzanie przedkładanych przez autorów  programów konferencji , szkoleń i innych form doskonalenia.
  3. nadzorowanie realizacji zadań wykonywanych przez pracowników Ośrodka.

§ 16

 1. Do zadań Działu Organizacji Szkoleń należy realizacja zadań wymienionych w §7 w zakresie organizowania doskonalenia i dokształcania nauczycieli w formach zbiorowych.
 2. Działem Organizacji Szkoleń kieruje Dyrektor Operacyjny powoływany i odwoływany przez Dyrektora Ośrodka.
 3. Wymagane kwalifikacje Dyrektora Operacyjnego:
  1. wykształcenie wyższe ,
  2. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 4. Do kompetencji Dyrektora Operacyjnego należy w szczególności:
  1. przygotowywanie form doskonalenia i dokształcania od strony organizacyjnej, administracyjnej i kadrowej zgodnie z zatwierdzonym planem szkoleń,
  2. przygotowywanie założeń budżetowych dla poszczególnych form kształcenia,
  3. przygotowanie sprawozdań merytorycznych i rozliczeń finansowych prowadzonych szkoleń.

§ 17

 1. Do zadań Działu Programowania i Analiz należy realizacja zadań wymienionych w §7 w zakresie przygotowania materiałów programów, opracowań merytorycznych , przygotowania narzędzi do badań potrzeb oraz ewaluacji oraz sporządzania raportów dotyczących realizacji działań programowych .
 2. Działem Programowania i Analiz kieruje Dyrektor Programowy powoływany i odwoływany przez Dyrektora Ośrodka.
 3. Wymagane kwalifikacje Dyrektora Programowego:
  1. wykształcenie wyższe pedagogiczne,
  2. doświadczenie w pracy pedagogicznej,
  3. doświadczenie w doskonaleniu nauczycieli.
 1. Do kompetencji Dyrektora Działu Programowania i Analiz należy w szczególności:
  1. Realizacja strategii rozwojowej Ośrodka, przygotowanie planów szkoleń i nadzór nad ich realizacją,
  2. Merytoryczne przygotowywanie i prowadzenie form doskonalenia i dokształcania zgodnie z zatwierdzonym planem szkoleń,
  3. Koordynowanie działań realizowanych przez pracowników i współpracowników merytorycznych oraz ekspertów,
  4. Wnioskowanie do Dyrektora Ośrodka o zatrudnienie, zwalnianie i nagradzanie pracowników Ośrodka,
  5. Koordynowanie działań na rzecz promocji i PR Ośrodka, nadzór nad realizacją, działaniem i aktualizacją narzędzi IT,
  6. Koordynowanie i organizacja pracy Rady Programowej we współpracy z Dyrektorem Ośrodka,
  7. Przygotowywanie analiz i raportów zgodnie z przyjętym planem pracy.

§ 18

 1. Do zadań Filii Terenowych należy realizacja zadań Ośrodka wymienionych w §7 na terenie swojego działania.
 2. Filie Terenowe tworzy się w oparciu o Koła lub Oddziały Stowarzyszenia, decyzją Zarządu na wniosek Dyrektora Ośrodka.
 3. Filią Terenową kieruje Kierownik powoływany i odwoływany przez Dyrektora Ośrodka w porozumieniu z Zarządem.
 4. Wymagane kwalifikacje Kierownika Filii Terenowej:
  1. Wykształcenie wyższe – pedagogiczne,
  2. Doświadczenie w doskonaleniu nauczycieli.
 5. Do kompetencji Kierownika Filii Terenowej należy w szczególności:
 • przygotowywanie form doskonalenia i dokształcania od strony organizacyjnej, administracyjnej i kadrowej.

§ 19

 1. Dyrektor Ośrodka może zatrudniać pracowników merytorycznych i pracowników obsługi. Zadania i kompetencje pracowników określane są przez Dyrektora w ich zakresie czynności.
 2. Pracownicy merytoryczni wykonujący zadania na rzecz placówki powinni posiadać kwalifikacje i doświadczenie gwarantujące należyty poziom i efektywną realizację zadań statutowych Ośrodka.
 3. Do kompetencji pracowników merytorycznych należy w szczególności:
  1. opracowywanie programów szkoleń,
  2. prowadzenie szkoleń,
  3. podejmowanie działań ewaluacyjnych,
  4. własne doskonalenie zawodowe.
 4. Do zadań pracowników obsługi należy w szczególności:
  1. obsługa i konserwacja urządzeń technicznych,
  2. dbałość o porządek w pomieszczeniach Ośrodka,
  3. administracyjno-techniczna pomoc w przygotowaniu zadań merytorycznych.

§ 20

 1. Zarząd może powoływać Radę Programową będącą organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora.
 2. Do zadań Rady Programowej należy: opiniowanie planów pracy, programów, wykonywanie ekspertyz, proponowanie kierunków działania Ośrodka, badanie rynku szkoleń, doradztwo na rzecz Dyrektora Ośrodka.
 3. W skład Rady Programowej wchodzą:
  1. dwóch członków Zarządu,
  2. dwóch zwyczajnych członków Stowarzyszenia,
  3. w skład Rady Programowej mogą wchodzić dodatkowo eksperci, osoby
   o uznanym autorytecie pedagogicznym, zaproponowane przez Zarząd.
 4. Przewodniczący Rady Programowej jest wybierany zwykłą większością głosów  w obecności 2/3 jej członków.
 5. Uchwały Rady Programowej są podejmowane zwykłą większością głosów.
 6. Rada Programowa zbiera się co najmniej raz w roku lub w miarę bieżących potrzeb.

Rozdział IV

Tryb uchwalania i wprowadzania zmian w statucie

§ 21

Statut Ośrodka nadaje oraz zmienia Rada Krajowa.

§ 22

Zmiany w statucie dokonywane są przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora lub z własnej inicjatywy i podawane są niezwłocznie do wiadomości organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 23

Finansowanie działalności Ośrodka odbywa się z następujących źródeł:

 1. uzyskiwanych i posiadanych przez Stowarzyszenie,
 2. zyskiwanych samodzielnie przez Ośrodek jako dotacje i granty,
 3. uzyskiwanych z własnej działalności gospodarczej Ośrodka,
 4. dotacji  organu prowadzącego i jego jednostek.

§ 24

 1. Ośrodek używa podłużnych pieczęci firmowych – adresowych, papierów firmowych zaakceptowanych przez organ prowadzący.
 2. Filia Terenowa używa podłużnych pieczęci firmowych – adresowych papierów firmowych, zaakceptowanych przez organ prowadzący.

§ 25

Ośrodek może posiadać regulaminy i instrukcje wewnętrzne zatwierdzone przez organ prowadzący.

§ 26

 1. Nauczyciele, którzy ukończyli:
  1. kursy kwalifikacyjne otrzymują świadectwo, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
  2. inne formy doskonalenia otrzymują zaświadczenia, według wzoru określonego przez Ośrodek
 1. Ośrodek prowadzi rejestr wydawanych świadectw i zaświadczeń, o których mowa w ust. 1.