W dniach 6 – 8 października 2017 r. w Ostródzie miały miejsce dwa szkolenia: „Uczymy jak uczyć. Wspomaganie edukacji uczniów migrujących” dla nauczycieli ze szkół w Polsce oraz „Aktywnie i w partnerstwie”.

Projekt „Uczymy jak uczyć: wsparcie metodyczne edukacji uczniów migracyjnych” jest wsparciem nauczycieli i wychowawców oraz kadry zarządzającej i administracyjnej szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych w wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji uczniów migrujących.

W pierwszym szkoleniu z cyklu wzięli udział nauczyciele z całej Polski m.in. z województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego i świętokrzyskiego. Warsztaty w ramach szkolenia prowadzone były przez trenerów Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP, pedagoga zabawy, nauczyciela – Lucynę Bzowską oraz logopedę, językoznawcę – Katarzynę Czyżycką.

Część teoretyczną poświęconą obowiązującym przepisom prawnym dotyczącym uczniów migrujących w szkołach zaprezentowała p. Mirosława Kaperzyńska z Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty. Program części warsztatowej obejmował m.in. zagadnienia dwujęzyczności, językoznawstwa oraz planowania zajęć dydaktycznych w grupie niejednorodnej językowo.

Nauczyciele z całej Polski poznawali tajniki wprowadzania aktywnych metod nauczania w klasie, sposoby na włączanie dzieci migrujących w grupę rówieśniczą, a także praktyczne wskazówki niezbędne do udzielenia wsparcia uczniowi migrującemu. W ramach podsumowania zdobytej wiedzy nauczyciele przygotowali scenariusze lekcji dla uczniów migrujących. Efektem tej owocnej pracy będzie publikacja przygotowanych scenariuszy w serwisie internetowym Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP.

Grupa uczestników miała okazję wymieniać się doświadczeniem nie tylko współpracując na zajęciach warsztatowych, ale także podczas integracyjnego wieczoru z nauką tańców ludowych.

 

Szkolenie dla nauczycieli zakończyło się oficjalnym wręczeniem certyfikatów uczestnictwa przez prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” p. Dariusza Piotra Bonisławskiego.

Według relacji uczestników szkolenia można stwierdzić, że wszelkie działania edukacyjne na rzecz uczniów dwujęzycznych i migrujących są bardzo potrzebne. Temat staje się obecnie coraz bardziej aktualny, przede wszystkim w środowiskach szkolnych i przedszkolnych na terenie Polski.

„Aktywnie i w partnerstwie” – to projekt wdrażający budowanie nowych partnerstw polsko-polonijnych w szkołach i przedszkolach. W pierwszej części projektu udział wzięli nauczyciele ze szkół z Polski, Ukrainy, Belgii, Litwy, Białorusi i Irlandii.

Szkolenie poprowadziła Zenka Bańkowska, trener ODN SWP, specjalistka ds. projektów.  Uczestnicy pod okiem trenera przygotowywali się do pracy metodą projektową, jak również projektowali zadania dla swoich szkół.

Efektem weekendowego spotkania uczestników było m.in. powstanie dużego projektu między szkołami z Irlandii, Polski i Litwy. Kontynuacją projektu „Aktywnie i w partnerstwie” będzie przeprowadzenie webinariów edukacyjnych, a także spotkanie podsumowujące w Ostródzie.

Korzyści z udziału w projekcie odczują przede wszystkim uczniowie, którzy nawiążą relacje z kolegami z różnych krajów Europy, ale także będą mieli możliwość pogłębienia wiedzy o życiu Polonii i Polaków za granicą. Z kolei nauczyciele podniosą swoje kompetencje zawodowe o narzędzia dotyczące współpracy i realizacji projektów edukacyjnych w partnerstwie oraz zyskają inspiracje do wprowadzenia nowych metod i nowych tematów w pracy z uczniami.