PROGRAM WSPARCIA METODYCZNEGO ODNSWP W 2016r.

eiuhgkenl;km;l

PROGRAM WSPARCIA METODYCZNEGO ODNSWP W 2016r.

 

Szanowni Państwo,

w wyniku prowadzonych badan oraz konsultacji ze środowiskami oświaty polonijnej oraz po uzgodnieniach z Ministerstwem Edukacji Narodowej przedstawiamy Państwu propozycje form szkoleniowych, opracowanych w oparciu o najnowsze metody nauczania, wiedzę z zakresu neurodydaktyki, pracy z  grupą, wiedzy z  psychologii, andragogiki, pedagogiki twórczości itp. Do prowadzenia zajęć zostali zaproszeni wykładowcy i trenerzy z dużym doświadczeniem i dorobkiem w zakresie nowatorskich technik kształcenia. Na uwagę zasługuje zebranie wokół projektu zespołu ekspertów i współpracowników łączących z jednej strony uznany dorobek naukowy, z drugiej praktyczne doświadczenie wynikające z pracy w środowiskach dwujęzycznych. Są wśród nich pracownicy wyższych uczelni, ale również nauczyciele polonijni z tytułami naukowymi, psychologowie, trenerzy i terapeuci.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem wsparcia przygotowanym przez ODNSWP na  2016r. Szczegółowe informacje o proponowanych formach doskonalenia znajdziecie Państwo również na naszej stronie internetowej www.odnswp.pl lub kontaktując się z naszym biurem: odnswp@gmail.com, +48 89 521 36 20.

                                        

                         Pozdrawiamy z nadzieją na spotkanie,

                                        Zespół ODNSWP

STUDIA

                    Ważnym elementem planu doskonalenia, ze względu na kompleksowe ujęcie potrzeb nauczycieli chcących skutecznie uczyć w szkołach polonijnych są studia podyplomowe przygotowane przez specjalistów i ekspertów współpracujących z ODNSWP, mających zarówno wiedzę merytoryczną, jak i doświadczenie praktyczne z zakresu nauczania dzieci dwujęzycznych.

                Oferta skierowana jest do osób, które pragną uzyskać kwalifikacje uprawniające do nauczania języka polskiego jako obcego. Studia będą odbywać się w trybie dwusemestralnym (I semestr – 2016r., II semestr – 2017r.), z uwzględnieniem zajęć dydaktycznych oraz praktyki metodycznej. Część godzin zostanie zrealizowana podczas dwóch tygodniowych zjazdów w Ostródzie, pozostałe zajęcia będą się odbywały w trybie weekendowym na terenie kraju, w którym zostaną zorganizowane.

                W ramach studiów realizowane będą przedmioty poświęcone zagadnieniom językoznawczym, metodyce nauczania, zagadnieniom kultury i historii polskiej oraz dialogu międzykulturowego. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę z  ośrodków miejscowych.

Studia :

 • przygotowują nauczycieli do prowadzenia zajęć języka polskiego jako obcego/drugiego wkrajowych i zagranicznych szkołach wszystkich szczebli oraz w innych placówkach oświatowych, które zajmują się uczeniem języka polskiego jako obcego/drugiego i propagowaniem polskiej kultury w środowiskach obcojęzycznych,
 • absolwent studiów jest przygotowany merytorycznie i dydaktycznie do prowadzenia zajęć z osobami dorosłymi oraz z dziećmi na wszystkich poziomach zaawansowania znajomości języka polskiego (A0-C2).

Kontakt: studia.njpjo@gmail.com

lomKN,KB,JB

Powołanie do działalności Lokalnych Ośrodków Metodycznych w  swym zamierzeniu ma pełnić długofalową rolę integracyjną oraz wspomagającą nauczycielskie środowiska polonijne-umacniać zarówno struktury oświatowe, organizacje, samodzielne placówki i ośrodki już istniejące, jak również inspirować do powstawania nowych projektów i działań edukacyjnych. Wierzymy, iż merytoryczne wsparcie przekładać będzie się na wzrost jakości pracy szkół polskich za granicą oraz wypracowanie sieci wsparcia metodycznego niezbędnego w pracy nauczyciela polonijnego.

                Przedstawiciele LOM wyłaniani są podczas Akademii Polonijnych Liderów Metodycznych – kilkudniowego szkolenia organizowanego w Ostródzie. Celem Akademii jest wytypowanie oraz przygotowanie profesjonalnej kadry spełniającej rolę doradców, moderatorów zmiany lub mentorów w swoich szkołach i środowiskach lokalnych. Powyższy cel chcemy osiągnąć poprzez wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu wsparcia obejmującego obszary przydatne w środowiskach szkół polskich za granicą. Wyłonieni Lokalni Liderzy Metodyczni zostaną objęci opieką oraz wsparciem naszych doradców (udział w Akademii wiąże się z deklaracją partycypacji w kolejnych etapach oraz współpracy w ramach budowy sieci Lokalnych Ośrodków Metodycznych – LOM).

                Liderzy LOM otrzymują delegację do reprezentowania ODNSWP na swoim terenie, są wspierani merytorycznie i pracują pod kierunkiem osobistych doradców. Do wybranych kompetencji Liderów należą m.in.:

 • Planowanie, organizacja i realizacja wydarzeń edukacyjnych (szkolenia, warsztaty metodyczne, konferencje itp.) w lokalnym środowisku;
 • Prowadzenie profilu na portalu społecznościowym w celu integracji środowiska i wymiany informacji przydatnych w pracy nauczyciela polonijnego;
 • Prowadzenie bieżącej diagnozy potrzeb środowiska, na ternie którego będą działać LOM-y oraz przekazywanie efektów diagnozy do ODNSWP;
 • Tworzenie i aktualizacja bazy informacji o stanie oświaty polonijnej na terenie działania;
 • Przygotowywanie i prowadzenie w miarę potrzeb krótkich form szkoleniowych, korzystając ze scenariuszy własnych lub opracowanych przez ODNSWP;
 • Tworzenie planów działań rozwojowych i raportów uzgadnianych z ODNSWP;

Akademia Polonijnych Liderów Metodycznych

Termin i miejsce: 7 -11 sierpnia 2016r., Ostróda

Zał.2 Formularz zgłoszeniowy -Akademia Polonijnych Liderów Metodycznych

Bez tytułu11111

Warsztaty metodyczne z zakresu:

I.Metodyka nauczania języka polskiego, dwujęzyczność, wiedza o kulturze polskiej, glottodydaktyka – doskonalenie wiedzy o języku polskim, doskonalenie umiejętności korelacji treści polonistycznych, historycznych oraz kulturowych, wyposażenie odbiorców w wiedzę na temat specyficznych uwarunkowań związanych z dwujęzycznością w tym umiejętność pracy w  grupach heterogenicznych.

W ramach działania zostały zaplanowane następujące warsztaty:

 • Szkolenie w Niemczech, Herdorf Dermbach;
 • Szkolenie w Niemczech, Berlin;
 • Szkolenie w Toruniu dla nauczycieli z Białorusi i Litwy;
 • Szkolenie w Rosji, Kaliningrad;
 • Szkolenie na Ukrainie, Drohobycz.

II. Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ojczystych z wykorzystaniem ICT i najnowszej wiedzy – rozwój kompetencji metodycznych w zakresie realizacji przedmiotów ojczystych, docenienie roli atrakcyjnych metod wprowadzania polskiego kanonu kulturowego, swoboda w  stosowaniu ICT.

W ramach działania zostały zaplanowane następujące warsztaty:

 • Szkolenie w Hiszpanii, Madryt;
 • Szkolenie w Brazylii, Nova Prata;
 • Szkolenie na Litwie, Wilno;
 • Szkolenie w Anglii, Londyn.

III. Logopedia i formy terapii dysfunkcji językowych. Kompetencje wychowawcze, wsparcie psychologiczne – wiedza i umiejętności pozwalające odróżnić dwujęzyczność od problemów rozwojowych dziecka oraz niedostatecznej znajomości systemu języka polskiego, rola rodziny w wychowaniu dwujęzycznym, sposoby pracy z rodzinami i ich wspierania.

W ramach działania zostały zaplanowane następujące warsztaty:

 • Szkolenia oraz poradnia metodyczna on-line;
 • Akademia Dwujęzyczności;
 • 2 szkolenia w Czechach, Czeski Cieszyn;
 • Szkolenie w Norwegii, Bergen;
 • Szkolenie w Norwegii, Fredrikstad;
 • Szkolenie we Włoszech, Rzym;
 • Szkolenie we Francji, Lyon.

IV. Szkolenia kaskadowe oraz sieci wsparcia metodycznego – możliwość bezpośredniego kontaktu z najwyższej klasy specjalistami, wymianę praktycznych doświadczeń z zakresu edukacji polonijnej, zarządzania placówką oświatową, współpracy z  rodzicami, skutecznego aplikowania do instytucji wspierających czy stosowania skutecznych rozwiązań i dobrych praktyk dadzą Państwu zaplanowane na ten rok przez ODNSWP Konferencje Metodyczne:zdjęcie

 • Europejska Konferencja Metodyczna we Włoszech (Neapol);
 • Konferencja Metodyczna w Irlandii (Galway);
 • Konferencja Metodyczna w Niemczech (Kolonia);
 • Konferencja Metodyczna w Belgii i Holandii (Comblain-la-Tour) oraz szkolenia w ramach Akademii Polskości;
 • Konferencja Metodyczna  w Australii (Canberra).

 

aKADEMIA

Program cyklicznych szkoleń dla nauczycieli polonijnych obejmuje m.in.

 1. Metody diagnozowania rozwoju systemu językowego i funkcji poznawczych.
 2. Programowanie języka.
 3. Stymulacja funkcji poznawczych i lewej kory mózgu.

Cele ogólne:

 • nauczyciele zyskają wiedzę na temat logopedii dzieci dwujęzycznych;
 • nauczyciel będzie umiał odróżnić problemy dwujęzyczności (związane np. z niską ekspozycją na język lub interferencją językową) od problemów rozwojowych ucznia;
 • nauczyciele zyskają wiedzę na temat mózgowej organizacji nauki.

Prowadzący zajęcia w ramach Akademii Dwujęzyczności:

prof. Jagoda Cieszyńska, dr Elżbieta Ławczys, Katarzyna Czyżycka, Anita Borghese

Termin: od września do grudnia 2016r. – jedno szkolenie weekendowe w miesiącu. (Szkolenie trwa około 15 godzin każde).

Zał.2 Formularz zgłoszeniowy -Akademia Dwujęzyczności-Anglia, Irlandia

Bez tytułu3333333

Staże językowo-przedmiotowo-metodyczne z zakresu: edukacji wczesnoszkolnej, nauczania języka polskiego, matematyki, biologii, przyrody oraz muzyki zakładają poszerzenie wiedzy z poszczególnych dziedzin, wiedzy o polskiej kulturze, rozwijanie komunikacyjnej kompetencji językowej, jak również kształtowanie umiejętności opracowywania projektów lekcji pod kierunkiem opiekuna stażu.

W ramach działania zostały przygotowane następujące pobyty stażowe:

1.Staż dla nauczycieli biologii i przyrody, Ostróda/Olsztyn objęty opieką merytoryczną Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie, realizowany we współpracy ze szkołami w Ostródzie i Olsztynie. Rekrutacja dla uczestników z: Litwy, Ukrainy, Łotwy, Białorusi, Czech.

2.Staż dla nauczycieli muzyki i plastyki, Ostróda/Olsztyn- objęty opieką merytoryczną Instytutu Muzyki oraz Instytutu Plastyki UWM w Olsztynie, realizowany we współpracy z Państwową Szkołą Plastyczną i Państwową Szkołą Muzyczną w Olsztynie. Rekrutacja dla uczestników z: Litwy, Ukrainy, Łotwy, Białorusi, Czech, Rosji.

3.Staż dla nauczycieli matematyki, Ostróda/Olsztyn – objęty opieką merytoryczną Wydziału Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie, realizowany we współpracy ze szkołą w Ostródzie. Rekrutacja dla uczestników z: Litwy, Ukrainy, Łotwy, Białorusi, Czech, Rosji.

4.Staż dla nauczycieli języka polskiego i wczesnej edukacji,  Ostróda/Olsztyn – realizowany we współpracy ze szkołami w Ostródzie i Olsztynie. Rekrutacja dla uczestników z: Litwy, Niemiec, Ukrainy, Belgii, Holandii, Łotwy, Francji, Białorusi, Hiszpanii, Czech, Anglii, Irlandii, Włoch, Norwegii.

5.Staż dla nauczycieli języka polskiego i wczesnej edukacji  Pułtusk/Warszawa – realizowany we współpracy ze szkołami w Pułtusku. Rekrutacja dla uczestników z: Litwy, Niemiec, Ukrainy, Belgii, Holandii, Łotwy, Francji, Białorusi, Hiszpanii, Czech, Anglii, Irlandii, Włoch, Norwegii.

Zał.2 Formularz zgłoszeniowy -Staże

Zapraszamy 🙂 !

 Formularze zgłoszeniowe należy przesłać  na adres:  odnswp@gmail.com