Kultura żywego słowa

Szanowni Państwo,

już w najbliższy czwartek, 8 października o godz. 21:00, zapraszamy Państwa na szkolenie „Kultura żywego słowa”. Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli polonijnych, a poprowadzi je prof. Danuta Krzyżyk z Uniwersytetu Śląskiego.

Treści programowe, czyli co będziemy ćwiczyć:

Kultura żywego słowa mówi o tym, że technika wymowy jest osiągalna nie tylko przez wyspecjalizowane grupy zawodowe (akto­rzy, spikerzy itp.). Artystyczny sposób wypowiadania się w życiu codziennym oznacza mówienie : staranne z wy­raźną artykulacją (wypowiadanie każdej głoski), z odpo­wiednimi akcentami wyrazowymi i zdaniowymi, z odpo­wiednią intonacją, poprawnie, sugestywnie i bez męczenia się. Poza techniką wymowy kultura żywego słowa wskazuje na ope­rowanie środkami ekspresji, jak: frazowanie (zdanie, zwrot zawierające myśl, akcent logiczny), siła wy­sokość głosu.

Szkolenie poprowadzi

Danuta Krzyżyk – adiunkt w Instytucie Językoznawstwa UŚ. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów pragmalingwistyki, frazeologii, ortografii i dydaktyki języka, a także zaburzeń w komunikacji językowej. Pracę naukową i dydaktyczną łączy z innymi funkcjami i obowiązkami. W latach 2004-2011 była sekretarzem Komisji Dydaktycznej Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, a w latach 2004-2007 uczestniczyła w pracach Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Dziecka Komitetu Językoznawstwa PAN. Obecnie pełni funkcję sekretarza Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Jest przewodniczącą Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego RJP, członkiem Zespołu Dydaktycznego RJP i członkiem Koła współpracowników Zespołu Języka Religijnego RJP. Uczestniczy w pracach Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych oraz Komisji Etyki Komunikacji PAU. a także członkiem Towarzystwa Miłośników Języka. Od roku 2000 jest egzaminatorem maturalnym z języka polskiego, a od 2009 roku – rzeczoznawcą MEN. Współpracuje ze szkołami, instytucjami oświatowymi i kulturalnymi.

Aby zapisać się na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Osoby zakwalifikowane powiadomimy w czwartek rano!