Warszawa, 15.02.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2021/TR/LE

 WYBÓR TRENERÓW REGIONALNYCH TIK

I Informacje ogólne o zamawiającym

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

ul. Partyzantów 87,

10-402 Olsztyn

 NIP: 5260300368, REGON: 000779213 e-mail: warsztaty@wspolnotapolska.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie oferty: Daria Michalik

II Tryb postępowania

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w trybie Zasady Konkurencyjności.  

III Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji trenera/trenerki regionalnego/nej TIK (kod CPV 800000004 Usługa edukacyjne i szkoleniowa) w projekcie pt: Uczymy, jak uczyć: Enter! w województwie mazowieckim.
 2. W wyniku postępowania wyłonionych zostanie 4 trenerów regionalnych do świadczenia usług szkoleń dla trenerów lokalnych TIK z województwa mazowieckiego.
 3. Zamawiający zakłada wyłonienie 4 trenerów regionalnych TIK:

o wskazanej przez Wykonawcę specjalności w ramach grup przedmiotowych:

a) edukacja wczesnoszkolna -1 trener,

b) przedmioty humanistyczne – 1 trener,

c) przedmioty matematyczno-przyrodnicze – 1 trener,

d) przedmioty artystyczne – 1 trener

Ponadto, 1 trener regionalny spełniający dodatkowe kryteria zostanie przypisany do grupy informatycznej.

 • Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności realizację przez każdego z wybranych w toku postępowania trenerów regionalnych TIK zadań:
 • udział w obowiązkowym szkoleniu trenerskim dla trenerów regionalnych organizowanym przez Operatora projektu „Lekcja: Enter”. Udział w szkoleniu trenerskim jest warunkiem koniecznym do prowadzenia przez trenera regionalnego szkoleń dla trenerów lokalnych. Celem szkolenia trenerów regionalnych jest ich wdrożenie do właściwego przygotowania trenerów lokalnych do prowadzenia szkolenia nauczycieli, a także zebranie doświadczeń z realizacji szkoleń trenerów lokalnych. Wyłonieni do współpracy trenerzy regionalni zobowiązują się do udziału w szkoleniu dla trenerów regionalnych (32 godziny szkolenia stacjonarnego (2 części: 3 dni plus 1 dzień) poprzedzonego 6-godzinnym kształceniem wyprzedzającym), zorganizowanym przez Operatora na zasadach opisanych w dokumentacji konkursowej zamieszczonej na stronie internetowej: www.lekcjaenter.pl. Osoba, która pełni funkcję trenera regionalnego ds. jednej z 4 grup przedmiotowych oraz ds. informatyki, musi wziąć udział w dwóch szkoleniach, w tym w szkoleniu dla trenerów regionalnych ds. informatyki.
 • przeprowadzenie szkolenia/szkoleń dla trenerów lokalnych – 1 szkolenie to 32 godziny szkolenia stacjonarnego i (6 godzin online – nie podlegają wycenie) według wytycznych i scenariusza szkolenia udostępnionych wraz z innymi materiałami przez Operatora na platformie projektu i uszczegółowionych przez każdego z trenerów regionalnych w zależności od specyficznych potrzeb danej grupy szkoleniowej. Terminy szkoleń, miejsce i ilość godzin przypadająca na każdego z trenerów regionalnych zostaną ustalone po zakończeniu procesu wyboru trenerów lokalnych, z uwzględnieniem potrzeb projektowych i w porozumieniu z trenerami regionalnymi,

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu prowadzenia zajęć stacjonarnych na zajęcia online.

 • prowadzenie różnych form wymiany doświadczeń i rozwiązywania problemów dla trenerów lokalnych w trakcie realizowania przez nich szkoleń nauczycieli, w tym: – okresowych (np. raz na dwa miesiące) spotkań stacjonarnych lub online służących wymianie doświadczeń przez trenerów lokalnych i wzajemnemu wspieraniu się,
 • pełnienie wobec trenerów lokalnych funkcji mentora,
 • dokładna znajomość scenariusza szkolenia dla nauczycieli, wraz z załączonymi prezentacjami i materiałami dodatkowymi, śledzenie zachodzących w nim zmian, znajomość materiałów online udostępnionych nauczycielom na platformie projektu „Lekcja:Enter”,
 • aktywne uczestnictwo w spotkaniach online i webinariach organizowanych dla trenerów regionalnych przez partnerstwo realizujące projekt „Lekcja:Enter” i/lub konsultantów merytorycznych,
 • korzystanie z zasobów zamieszczonych na platformie projektu „Lekcja:Enter” i wymiany informacji oraz doświadczeń z innymi trenerami regionalnymi,
 • pozostawanie w regularnym kontakcie z koordynatorami projektu.
 • Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z polityką równych szans kobiet i mężczyzn oraz dostępnością dla osób z niepełnoprawnościami zgodnie z Wytycznymi EFRR w zakresie realizacji zasady równości, szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
 • Miejsce realizacji zamówienia:

– szkolenia stacjonarne dla trenerów lokalnych: na terenie województwa mazowieckiego lub inna lokalizacja wskazana przez Zamawiającego.

Ze względu na stan epidemii koronawirusa szkolenia stacjonarne dla trenerów lokalnych i dla nauczycieli mogą być prowadzone online lub w formie mieszanej.

 • Termin realizacji umowy. Okres zaangażowania trenerów regionalnych i lokalnych TIK obejmuje nie więcej niż 10 miesięcy realizacji projektu, tj. okres od podpisania umowy z trenerem – październik 2020 r. do 30.06.2021 r., przy czym okres zaangażowania w poszczególnych miesiącach może być zmienny i różny dla każdego z trenerów, w zależności od bieżących potrzeb projektowych i dostępności danego trenera w danym momencie realizacji projektu. Szczegółowy harmonogram pracy z grupami zostanie podany trenerom po podpisaniu umowy.
 • Zatrudnienie trenerów nastąpi na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wynagrodzenie zostanie wypłacone za faktycznie wypracowane i udokumentowane zaangażowanie trenera. Wykonawcy nie będą przysługiwać względem Zamawiającego żadne roszczenia w odniesieniu do ilości godzin ostatecznie przepracowanych w projekcie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego wydłużenia lub skrócenia okresu zaangażowania na przedmiotowym stanowisku oraz wypowiedzenia umowy w czasie jej trwania.
 • Warunki płatności: Wypłata wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia, po przedłożeniu przez Wykonawcę karty czasu pracy oraz na podstawie prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę rachunku/faktury. Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom.

IV Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy (firmy oraz osoby fizyczne), którzy:

 1. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj. Wykonawca musi wykazać, że Wykonawca lub rekomendowana/-ne przez Wykonawcę w ramach postępowania osoba/-y prowadząca/-ce zajęcia posiada/ją kwalifikacje tj. spełnia/ ją wymienione niżej warunki:
 2. trenerzy regionalni muszą posiadać następujące kwalifikacje:

– udział w co najmniej jednym szkoleniu trenerskim lub w innych formach kształcenia trenerów, także online (min. 16 godzin),

– doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli z zakresu TIK, co najmniej 80 godzin w ciągu ostatnich 3 lat,

– doświadczenie w zakresie mentoringu (konsultacji, doradztwa lub tutoringu) dla osób dorosłych,

– doświadczenie w opracowywaniu materiałów edukacyjnych (scenariuszy szkoleń, materiałów pomocniczych itp.), w tym e-materiałów.

Sposób oceny spełnienia warunków: warunki zostaną ocenione na podstawie oświadczeń Wykonawcy zawartych w załączniku nr 2 oraz dodatkowo załączonych do oferty dokumentów Wykonawcy, które stanowić może: życiorys zawodowy, i/lub kopie posiadanych certyfikatów, dyplomów, referencji, zaświadczeń, umów, rachunków, i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji i doświadczenia przez osoby wskazane do wykonania zamówienia. Powyższe warunki udziału będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.

Dodatkowo:

Trener regionalny ds. informatyki dodatkowo musi posiadać wymagane kompetencje związane z programowaniem na poziomie średnio – zaawansowanym. Osoba ta będzie prowadziła szkolenia trenerów lokalnych szkolących nauczycieli informatyki, a następnie udzielała im wsparcia doradczego i konsultacyjnego. Kompetencje te powinny obejmować m.in. znajomość wybranych algorytmów i zagadnień związanych z algorytmiką, znajomość podstawowych zagadnień związanych z programowaniem w wybranym tekstowym języku programowania (preferowany język Python), umiejętność programowania w języku Java przy użyciu odpowiednich środowisk programistycznych (Netbeans, Eclipse, Android Studio), podstawowa znajomość języka SQL, umiejętność tworzenia aplikacji bazodanowych w środowisku MS Access, praktyczna znajomość systemu kontroli wersji GIT oraz umiejętność korzystania z otwartego repozytorium kodu Github.

Trener regionalny ds. szkoleń dla kadry kierowniczej dodatkowo musi posiadać wymagane doświadczenie związane z prowadzeniem szkoleń dla kadry kierowniczej szkół.

Sposób oceny spełnienia warunków: warunki zostaną ocenione na podstawie oświadczeń Wykonawcy zawartych w załączniku nr 2 oraz dodatkowo załączonych do oferty dokumentów Wykonawcy, które stanowić może: życiorys zawodowy, i/lub kopie posiadanych certyfikatów, dyplomów, referencji, zaświadczeń, umów, rachunków, i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji i doświadczenia przez osoby wskazane do wykonania zamówienia. Powyższe warunki udziału będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.

 • Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.                  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
 • Nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

-posiadaniu co  najmniej 10% udziałów lub akcji,

-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.                                                                                                               

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

 • Deklaruje gotowość wykonania zamówienia w terminach i na warunkach wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz udostępnienie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, notka biograficzna).                                                                                                                                                           Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  Na podstawie podpisanego Załącznika nr 2 Wykonawca oświadcza spełnienie warunku.
 • Nie jest karany, nie toczy się przeciwko niemu postępowanie, posiada zdolność do czynności prawnych, nie jest i nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu.                                                          Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  Na podstawie podpisanego Załącznika nr 2 Wykonawca oświadcza spełnienie warunku.

V Termin realizacji zamówienia

Usługi  będą realizowane od marca 2021 r. do czerwca 2022 r., na podstawie ustalonego przez zamawiającego oraz Wykonawcę Harmonogramu.

VI Miejsce realizacji zamówienia

Miejsce wykonania zamówienia:

– w przypadku szkoleń stacjonarnych są to lokalizacje wskazane przez Zleceniodawcę w harmonogramach szkoleń dla trenerów lokalnych TIK, woj. mazowieckiego. 

– w przypadku mentoringu (doradztwo, konsultacje), webinariów i forum wymiany doświadczeń głównie platforma online projektu „Lekcja:Enter!”.

VII Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie, na jedną lub na kilka części.
 2. Oferta powinna zawierać:
 3. wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),
 4. wypełnione oświadczenie (załącznik nr 2),
 5. CV
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów postępowania wymienione w zapytaniu.
 7. Brak powyższych informacji lub ich niezgodność z rozeznaniem rynku stanowić będzie o odrzuceniu oferty z powodów formalnych.
 8. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 9. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę.
 10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 11. Złożenie oferty jest jednoznaczne ze zobowiązaniem zawarcia umowy na trenera lokalnego.

VIII Ocena oferty

 1. Ocena ofert jest dwuetapowa: I etap – ocena formalna i II etap – ocena merytoryczna. 
 2. Ocena formalna ma na celu sprawdzenie czy oferty spełniają formalne wymagania wynikające z treści zapytania ofertowego. 
 3. Zamawiający odrzuca oferty, jeżeli: 
 4. oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu, 
 5. do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w zapytaniu, 
 6. oferta nie jest zgodna z wymaganiami wynikającymi z zapytania ofertowego. 
 7. Oferty spełniające kryteria oceny formalnej zostaną dopuszczone do oceny merytorycznej i wyboru oferty najkorzystniejszej.
 8. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
 9. Cena oferty brutto za godzinę szkolenia C1  – 80% (max. 80 pkt.)

(Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty. Oferent będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w cenie oferty musi uwzględnić koszt ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia przez Zamawiającego.)

 • Posiadane doświadczenie i kompetencje związane z prowadzeniem szkoleń C2– 20% (20 pkt.)

Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów C1 + C2.

 1. Kryterium C 1 – Cena oferty brutto za godzinę szkolenia.

Ocena i wybór najkorzystniejszej cenowo oferty C1 odbywa się poprzez porównanie cen konkurencyjnych ofert złożonych na tożsame specjalizacje trenera określonych w formularzu ofert konkurencyjnych.

(Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty. Oferent będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w cenie oferty musi uwzględnić koszt ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia przez Zamawiającego.)

Zasady punktacji kryterium ceny (C1): Najniższa z oferowanych cen (Cmin) otrzymuje 80 pkt i stanowi bazę do wyliczenia punktów dla cen poszczególnych ofert Wykonawców według wzoru: C1 = (Cmin : Cx) x 80 pkt gdzie: C1 – oznacza liczbę punktów obliczoną dla badanej oferty, Cmin – oznacza najniższą cenę oferty, Cx – oznacza cenę badanej oferty

 • Kryterium C2 – Posiadane doświadczenie związane z prowadzeniem szkoleń dla kadry kierowniczej szkół

Oferta zawierająca oświadczenie o posiadaniu ww. doświadczenia otrzyma w tym kryterium 20 pkt. Oferta zawierająca oświadczenia o nieposiadaniu ww. doświadczenia otrzyma w tym kryterium 0 pkt.

Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofertę, która uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów po zsumowaniu kryterium C1 i C2. Dalszą kolejność ustala się analogicznie w oparciu o największą w kolejności ilość uzyskanych punktów.

 • Wybór najkorzystniejszej oferty odbywa się na posiedzeniu komisji oceniającej oferty składającej się z pracowników/współpracowników Zamawiającego – zaangażowanych, jako personel stały do projektów.
 • Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, Oferty Wykonawców, w których ceny/a za jedną godzinę szkolenia będzie wyższa od zaplanowanych w budżecie ww. Projektów grantowych zostaną odrzucone przez Zamawiającego, jako niespełniające kryterium maksymalnej ceny, jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie Zamówienia.
 • W wyniku postępowania wyłonionych zostanie 4 trenerów regionalnych z województwa mazowieckiego o wskazanej przez Wykonawcę specjalności w ramach grup przedmiotowych:

a. edukacja wczesnoszkolna -1 Wykonawca – Wykonawca, którego oferta zgodnie z kryterium oceny ofert w kolejności została najwyżej oceniona,

b. przedmioty humanistyczne – 1 Wykonawca, którego oferta zgodnie z kryterium oceny ofert w kolejności została najwyżej oceniona,

c. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – 1 Wykonawca, którego oferta zgodnie z kryterium oceny ofert w kolejności została najwyżej oceniona,

d. przedmioty artystyczne – 1 Wykonawca, którego oferta zgodnie z kryterium oceny ofert w kolejności została najwyżej oceniona.

 • Po wyborze ofert najkorzystniejszych Zamawiający wezwie niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze ofertę do zawarcia umowy.
 • Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:
 • w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 • w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie umowy zgodnej z projektem,
 • w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i wewnętrznego Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie realizacji wydatków ze środków pozyskanych z tytułu przyznanych dotacji i dofinansowań z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

IX Z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty:

Powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
 2. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji w spółce kapitałowej;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Podpisanie i złożenie druku oferty jest jednoznaczne z oświadczeniem braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

X Forma, miejsce i termin składania ofert

Skan oferty należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej: warsztaty@wspolnotapolska.org.pl lub poprzez elektroniczny formularz https://forms.gle/KfTvn8oUBN1zGajo6  (jest konieczność zalogowania) do dnia 21.02.2021  roku do godziny 23:59. Ofertę należy sporządzić wg wzoru podanym w zapytaniu ofertowym. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 

– Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, czytelnie, w jednym egzemplarzu. Cena oferty musi być podana w polskich złotych. 

– Oferta powinna zawierać dane Oferenta.

XI  Postanowienia końcowe 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 2. odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny, 
 3. zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, 
 4. zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
 5. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
 6. wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.
 7. Zamawiający od chwili udostępnienia warunków, a Oferent od chwili złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia.
 8. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
 9. Zaangażowanie w realizację przedmiotu zamówienia będzie oparte na umowie zlecenia. 
 10. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
 11. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty. 
 12. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 
 13. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych. 
 14. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 
 15. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
 16. Zamawiający informuje, że zastrzega prawo do zawarcia w umowie zlecenia zapisów:
 17. Przewidujących karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem;
 18. Przewidujących karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z innymi postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności;
 19. Zastrzegających Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy; 
 20. Zastrzegających Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.
 21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od kar umownych zawartych w pkt.11 w uzasadnionych przypadkach.
 22. Zamawiający zastrzega sobie prawo od odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny. 
 23. Zamawiający informuje, iż w umowie na świadczenie usług zastrzeżony zostanie zapis o przeniesieniu pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
 24. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie: 
 25. Terminu realizacji umowy; 
 26. Harmonogramu realizacji umowy;
 27. Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.

 1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt. X. Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania ofertą.

ZAŁĄCZNIKI: 

 • Formularz oferty z załącznikami, 
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,
 • CV