Specjalista ds. rekrutacji w woj. MAZOWIECKIM

I. SPECJALISTA DS. REKRUTACJI W WOJ. MAZOWIECKIM
I. Zapraszamy do złożenia oferty na stanowisko „specjalista ds. rekrutacji w woj. MAZOWIECKIM”
w ramach nowego programu mającego na celu pomoc osobom pokrzywdzonym.

II. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa organizacji: Oddział Warmińsko – Mazurski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ul. Partyzantów 87 10-402 Olsztyn

III. KWALIFIKACJE WYMAGANE (ich niespełnienie oznacza odrzucenie oferty).
brak

IV. KWALIFIKACJE

1. Doświadczenie w organizacji szkoleń i konferencji, w tym rekrutacja uczestników.
2. Kompetencje komunikacyjne.
3. Zdolności samodzielnej organizacji pracy.

Przedmiotem zamówienia jest

 • samodzielne prowadzenie procesu rekrutacji nauczycieli chcących wziąć udział w szkoleniach,
 • zamieszczanie ogłoszeń rekrutacyjne w internecie i prasie, i innych mediach,
 • kontakt z nauczycielami chcącymi wziąć udziałw szkoleniach
 • kontakt z nauczycielami biorącymi udział w szkoleniach,
 • wystawianie certyfikatów uczestnictwa.

V FORMA ZATRUDNIENIA
Praca na umowę – zlecenie w wymiarze 25 godz/tygodniowo

VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT –CV wraz z proponowaną stawką miesięczną należy ofert pocztą elektroniczną należy wysłać do godziny 15.00 dnia 28 lutego 2021 roku na adres: enter@swp.org.pl
Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
Zamawiający odrzuci ofertę:
1) złożoną po terminie;
2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego kwalifikacji wymaganych;
3) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;
5) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia;

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY
Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie kryteriów wskazanych w punkcie VI.

Koordynator/ka ds. realizacji projektu

Zakres obowiązków: 

 • organizowanie wydarzeń i szkoleń dla beneficjentów projektu,
 • współpraca i samodzielne tworzenie nowych projektów,
 • kontakt z beneficjentami projektu oraz instytucjami dotującymi projekty,
 • prowadzenie rozliczeń i archiwizowanie dokumentów z realizowanego projektu,
 • przygotowanie i koordynacja projektów dla nauczycieli,

Oczekiwania:

 • umiejętność pracy zdalnej.
 • samodzielność i dobra organizacja pracy, nastawienie na cel,
 • wysoka kultura osobista,
 • doświadczenie w samodzielnym realizowaniu i rozliczaniu projektów ze środków publicznych,
 • 3 letnie doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych, mile widziane doświadczenie w realizacji projektów w obszarze polonijnym (niekonieczne),

Oferujemy:

 • możliwość osobistego i zawodowego rozwoju.
 • udział w atrakcyjnych projektach,
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

Miejsce pracy: Warszawa

W przypadku braku doświadczenia możliwość zatrudnienia na 6-miesięczny staż płatny, w przypadku pozytywnej oceny z możliwością przekształcenia w umowę o pracę.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 8 lutego 2021 r.

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń (CV i załącznika zawierającego informację o proponowanej stawce wynagrodzenia za wymiar czasu pracy) na adres: k.czyzycka@swp.org.pl

Rozpatrywać będziemy wyłącznie zgłoszenia zawierające CV i załącznik. (przykładowy załącznik pobierz)