Opis

  • 1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji trenera lokalnego TIK
  • 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności realizację przez każdego z wybranych w toku postępowania trenerów lokalnych TIK zadań: a. udział w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia zajęć dla nauczycieli w wymiarze 18 godzin dydaktycznych organizowanych przez Zamawiającego. Wykonawca który będzie pełnił funkcje trenera lokalnego zobowiązany jest do udziału w dwóch w/w szkoleniach. b. przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników projektu według scenariuszy szkoleń oraz wytycznych konkursowych dla grup wskazanych przez Zamawiającego. Wymiar szkolenia wynosi: 1 grupa x 16,2 godziny dydaktyczne (45 minut), – szkolenia stacjonarnego lub on-line oraz prowadzenie doradztwa i konsultacji dla każdej grupy (5 godzin zegarowych). Zamawiający planuje przeprowadzenie 5 godzin zegarowych doradztwa i konsultacji dla nauczycieli dla każdej grupy w tym 1 godzinę zegarową konsultacji dla zespołów szkolnych z zastrzeżeniem, że konsultacje dla zespołów szkolnych będą prowadzone bezpośrednio w szkole lub w placówce doskonalenia nauczycieli, w miejscach gdzie mogą być umówione spotkania dla kilku zespołów jednego dnia lub za pośrednictwem komunikatora (np. Skype, Google Hangouts itp.). Zamawiający zastrzega łączenie zespołów szkolnych w ramach konsultacji. Doradztwo/konsultacje indywidualne będą prowadzone poprzez platformę projektu: bezpośrednio z danym nauczycielem/nauczycielką (weryfikacja i akceptacja dwóch scenariuszy zajęć przez niego/ją przygotowanych) lub przez forum dla nauczycieli dostępne na platformie projektu. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca, który składa ofertę nie wykazując kompetencji związanych z prowadzeniem szkoleń dla kadry kierowniczej szkół jest wyłączony z prowadzenia konsultacji dla zespołów szkolnych. d. Do integralnych obowiązków Wykonawcy (niepodlegających wycenie) należy obsługiwanie platformy online utworzonej na potrzeby realizacji projektu „Lekcja: Enter”. Wykonawca jest wobec powyższego zobowiązany do wykonania w tym zakresie zadań, w szczególności: – Sprawdzenia przed szkoleniem czy wszyscy użytkownicy mają konta na platformie i wypełnili formularz zgłoszeniowy oraz pretest. (Osoba, która pojawiła się na szkoleniu nie może w nim uczestniczyć dopóki nie wypełni formularza zgłoszeniowego oraz pretestu, a także nie zostanie dodana do grupy przy grantobiorcę/ koordynatora szkoleń). – Sprawdzenia listy obecności na każdym module szkolenia. . – Dopilnowania, aby każdy uczestnik potwierdził odbycie szkoleń online. – – Dopilnowanie, aby na ostatnim szkoleniu uczestnicy wypełnili ankietę ewaluacyjną dostarczoną przez Ministerstwo Cyfryzacji. Ankieta powinna zostać wypełniona po ukończeniu całego szkolenia. – Dopilnowanie, aby na ostatnim szkoleniu uczestnicy potwierdzili na platformie, że otrzymali certyfikat ukończenia szkolenia, w chwili jego otrzymania. – Bieżącego e-mailowego kontaktu z uczestnikami szkolenia w sytuacjach tego wymagających, w szczególności poinformowania ich o terminie i miejscu realizacji szkolenia w przypadku zmian w tym zakresie. e. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany, bez dodatkowej wyceny do prowadzenia doradztwa i konsultacji dla nauczycieli przez 6 miesięcy po zakończeniu szkolenia przez danego nauczyciela/ nauczycielkę – bezpośrednio lub przez platformę (wymiana informacji, doświadczeń i materiałów na forum).
  • 4. Zamawiający planuje zrealizować zamówienie w terminie: od stycznia 2023 do czerwca 2023 r. Zamawiający zastrzega, że podany termin może ulec zmianie (wydłużeniu), o czym Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany.

Opis

Oferty należy złożyć za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/J8EbJRi1XZLbBTUV8 do dnia 01.11.2022 roku do godziny 23:59.