Opis

1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji trenera/trenerki regionalnego/nej TIK (kod CPV 800000004 Usługa edukacyjne i szkoleniowa) w projekcie pt: Uczymy, jak uczyć – kompetencje cyfrowe nauczycieli z woj. śląskiego. 2. W wyniku postępowania wyłonionych zostanie 4 trenerów regionalnych do świadczenia usług szkoleń dla trenerów lokalnych TIK z województwa śląskiego. 3. Zamawiający zakłada wyłonienie 4 trenerów regionalnych TIK: o wskazanej przez Wykonawcę specjalności w ramach grup przedmiotowych: a) edukacja wczesnoszkolna -1 trener, b) przedmioty humanistyczne – 1 trener, c) przedmioty matematyczno-przyrodnicze – 1 trener, d) przedmioty artystyczne – 1 trener Ponadto, 1 trener regionalny spełniający dodatkowe kryteria zostanie przypisany do grupy informatycznej.

Kody CPV

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Skan oferty należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej: warsztaty@wspolnotapolska.org.pl do dnia 21.02.2021 roku do godziny 23:59. Ofertę należy sporządzić wg wzoru podanym w zapytaniu ofertowym. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.